V novém roce s novými znalostmi

v-novem-roce
Možná jste si předsevzali, že si v novém roce rozšíříte obzory nějakou zajímavou populárně-naučnou literaturou. Pokud tomu tak je, máme zde tipy přesně pro vás. Čtyři dnešní tituly vás zavedou na cestu historií, k základům numismatiky i za pochopením lidského chování.

Robert M. Sapolsky, významný americký neuroendokrinolog, vás ve své knize Chování provede světem lidského chování. Zabývá se procesy, které naše jednání ovlivňují, a stejný prostor dává jak biologickým, tak i výchovným a psychologickým faktorům, čímž vytváří plastický obraz lidské mysli.

Proč se chováme tak, jak se chováme? Tuto otázku se pokoušeli zodpovědět mnozí badatelé a už rozmanitost způsobů, pomocí nichž ji lze uchopit, naznačuje, že se jedná o úkol velmi zapeklitý. Jedni se zaměřují na neurobiologii, jiní se soustředili hormony, další preferují geny, někteří zase kladou na první místo výchovu či další vlivy prostředí, které na nás přímo či zprostředkovaně působí už od okamžiku početí. Všechno jsou to ale jen škatulky, které společně tvoří jediný celek. Ten ve své monumentální knize rozplétá americký biolog Robert Sapolsky, jenž čtenáři představuje původ našeho chování od prvních sekund, v nichž hraje hlavní roli aktivita různých oblastí mozku, přes hodiny až dny, kdy jsou stěžejní hormony, až k tisícům a milionům let, během nichž naše chování formovala evoluce. Autor se však neomezuje jen na holý biologický popis a dokládá, že na naše chování působí nespočet faktorů, o nichž často nemáme ani tušení a jejichž prostřednictvím lze naší zdánlivou racionalitou snadno manipulovat, což má často tragické důsledky. Pokud si ale naše slabosti i přednosti uvědomíme, můžeme se alespoň pokusit jednat správně, byť to leckdy nebývá vůbec snadné.

Chování

Biologie člověka v dobrém i zlém

Autor: Robert M. Sapolsky
Přeložil: Pavel Pecháček

Počet stran: 744
Vazba: vázaná
Formát: 165×238 mm
ISBN: 978-80-7363-947-1
Doporučená cena: 899 Kč

Knihu Chování vydalo nakladatelství Dokořán.

Ukázka z knihy

Stanfordská psycholožka Carol Dwecková stála za průlomovým výzkumem o psychologii motivace. Koncem 90. let minulého století podala zprávu o něčem nesmírně důležitém. Představte si, že děti vykonávají úkol, dělají test, prostě něco, v čem jsou dobré. Následně je pochválíte jedním ze dvou způsobů: „To je ale výborné skóre, musíš být velmi chytrý.“ Nebo: „To je ale výborné skóre, musel jsi velmi tvrdě dřít.“ Když děti pochválíte za tvrdou práci, mají napříště tendenci pracovat tvrději, vykazují vyšší odolnost, více si proces užívají a s větší pravděpodobností si budou výkonu vážit pro něj samotný (spíše než kvůli známce). Povězte dětem, že jsou chytré, a stane se přesný opak. Když se všechno začne točit kolem chytrosti, úsilí začne vypadat podezřele, jako něco pod vaši úroveň – pokud jste koneckonců opravdu chytří, tvrdá dřina by neměla být nutná; proplouváte, nepotíte se a neodfrkujete.

Prohlédněte si celou ukázku

O autorovi

Robert M. Sapolsky (*1957) získal titul na Harvardově univerzitě v roce 1978 a následně se jakožto primatolog vydal do Keni studovat sociální chování paviánů. Po návratu nastoupil na Rockefellerovu univerzitu, kde získal doktorát z neuroendokrinologie. V současné době je profesorem biologie a neurologie na Stanfordově univerzitě. Je držitelem mnoha ocenění, například prestižní Ceny Nadace Johna D. a Catherine T. MacArthurových (1987) či Ceny Carla Sagana za popularizaci vědy (2008). Je autorem několika knih, například Why Zebras Don’t Get Ulcers (Proč zebry nemají vřed, 1994), The Trouble with Testosterone (Potíže s testosteronem, 1997) či A Primate’s Memoir (Paměti primáta, 2002).

Zdroj: dokoran.cz

————————————————

Kniha Příběhy starých mincí osloví zajisté nejen zájemce o numismatiku. Fascinující soubor textů zabývající se historií, původem, výrobou i pozdějšími nálezy mincí od dob antiky je určen i laikům.

Kolektiv autorů seznamuje čtenáře s kouzlem a tajemstvími, která v sobě mince, medaile i vyznamenání skrývají a přibližuje jim mnohdy doposud neprobádané obory tohoto širokého vědeckého odvětví. Někteří pojali svůj příspěvek jako osobní vzpomínky na numismatiku, jiní jako možnost k popularizaci oboru. Díky tomu se v publikaci ocitly články příležitostných autorů společně s texty špičkových a evropsky renomovaných vědců. Sborník svým rozsahem pokrývá antickou a zejména českou numismatiku a snaží se ji zpřístupnit laickým zájemcům.

Příběhy starých mincí

Editoři: Michal Lutovský, Zdeněk Petráň, Michal Mašek

Počet stran: 416
Vazba: brožovaná
Formát: 176×250 mm
ISBN: 978-80-7422-728-8
Doporučená cena: 599 Kč

 

Knihu Příběhy starých mincí vydalo Nakladatelství Lidové noviny.

Ukázka z knihy

Po dlouhá staletí sloužila k obchodním stykům prostá směna zboží. Cena byla nejspíš stanovována ad hoc, dohodou mezi oběma stranami. Je pravděpodobné, že četnost výměn ustálila některé směnné poměry, popřípadě že k přepočtu ceny byla využívána hodnota obecně známého zboží, například dobytka. Na místní úrovni hrála nezastupitelnou roli i směna zboží za služby, zejména služby spojené s ochranou lokality.

Prohlédněte si celou ukázku

O editorovi

Michal Lutovský (*1961) je český archeolog a historik specializující se na raně středověkou archeologii. V letech 1980 až 1984 vystudoval prehistorii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1986 získal titul PhDr. Po studiu až do roku 1995 působil v Národním muzeu a od roku 1996 pracuje v Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. Externě přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na Západočeské univerzitě v Plzni. Zabývá se také otázkou pohřebních rituálů. Je autorem velkého množství odborných i populárních knih a více než stovky studií otištěných v domácím i zahraničním odborném tisku.

Zdroj: kosmas.cz

————————————————

Svět starověkého Říma dodnes nepřestává udivovat a fascinovat. V klasickém díle Úpadek a pád římské říše od Edwarda Gibbona můžete poznat nejen život starých Římanů v době největší slávy, ale zejména ústup říše z výsluní a postupný rozklad jednotlivých složek společnosti.

Úpadek a pád římské říše Edwarda Gibbona je monumentální mistrovské dílo hodné svého velkého tématu, jež dodnes nepřestává udivovat majestátní rétorikou a břitkým vtipem. Gibbon nejenže podává panoramatický obraz společnosti a dějinných událostí, ale jeho vzývání ztracených ctností římské republiky i prvních císařů navíc přesvědčivě evokuje slávu hrdé civilizace univerzálního práva, regionální autonomie a náboženské tolerance. Během dvou staletí od založení Pax Romana (od Augustova vítězství r. 27 př. Kr. do r. 180) zažívali lidé takovou míru osobního bezpečí, prosperity a svobody, jakou předtím nikdy nepoznali. Vždyť asijská impéria byla jen nuznými mocnostmi všeobecného otroctví.
Řím je pro Gibbona předobrazem osvícenské budoucnosti rozumu a snášenlivé společnosti – lidé tenkrát všechny náboženské kulty „považovali za stejně oprávněné, filozofové za stejně klamné a úřady za stejně užitečné.”
Dnešní evropské dědice Říma ovšem fascinuje především výstižný popis rozkladu a vědomí, že nejen každé impérium, ale i každá civilizace je smrtelná. A v úpadku římské společnosti skutečně nacházíme všechny symptomy současnosti: dekadenci, ztrátu osobních a občanských ctností včetně vlastenectví, nízkou porodnost, korupci právníků i práva, sociální politiku provozovanou uplácením římské chudiny („chléb a hry“), nezastavitelný růst daní a byrokracie, zánik střední vrstvy, zubožení drobných zemědělců a vznik astronomicky bohatých latifundistů bez vztahu k obecnému dobru, pozdější manicheistické pohrdání vezdejším životem a křesťanskou nevraživost vůči státní moci (Augustin), konec branné povinnosti a nakonec i vládu kariérní armády, jež si vypomáhala germánskými žoldáky. Mocnou říši politicky a ekonomicky oslabilo postupující rozšiřování, takže se rozdělila na dvě části. Nakonec ji zahubila kompromisní politika vůči nepřátelským imigrantům. Nedokázala je vstřebat, nepochopila závažnost problému a uplatňovala pomýlená opatření, například zakázala smíšená manželství.
Gibbon napsal první svazek svých dějin v době zrodu americké republiky, jež byla inspirována Římem, a v těchto souvislostech cituje Benjamina Franklina: „Nedokážeme-li záviset jeden na druhém, bude každý z nás viset zvlášť.“ Nepochybné memento mori našich časů.

Úpadek a pád římské říše

Autor: Edward Gibbon
Přeložil: Adolf Felix

Počet stran: 520
Vazba: vázaná
Formát: 153×232 mm
ISBN: 978-80-7335-617-0
Doporučená cena: 448 Kč

Knihu Úpadek a pád římské říše vydalo nakladatelství Leda.

Ukázka z knihy

Nejvýznačnějších územních zisků dosáhli Římané za republiky. Císařové se většinou spokojovali s tím, že uchovávali državy získané díky politice senátu, činorodé řevnivosti konzulů a bojovému zápalu lidu. Prvních sedm století se vyznačovalo rychlým sledem triumfů, ale byl to Augustus, který se vzdal ctižádostivého cíle podmanit si celý svět a prosazoval ve veřejných záležitostech umírněnost. Klonil se k míru jak svou povahou, tak svou úvahou nad danou situací, a nebylo mu zatěžko pochopit, že Řím v tehdejším nadřazeném postavení se musí mnohem spíše válečného rizika obávat, nežli do něho vkládat naděje, a že budou-li pokračovat války v dalekých zemích, bude jejich vedení den ze dne obtížnější, výsledek nejistější a výdobytky pochybnější a méně výnosné.

Prohlédněte si celou ukázku

O autorovi

Edward Gibbon (1737–1794) byl jedním z nejvýznamnějších britských historiků. Stýkal se s předními představiteli francouzského osvícenství (Diderot, d’Alembert) a po přestupu ke katolické víře a opětovnému navrácení k protestantismu se stal jedním z dobových kritiků církve.

Zdroj: britannica.com

————————————————

Pokud vás zajímá spíše moderní historie, můžete sáhnout po poslední knize z našich dnešních tipů, která nese název Na horské dráze: Evropa v letech 1950–2017. Ian Kershaw se v ní věnuje vývoji Evropy od konce druhé světové války přes rozdělení v bipolárním světě studené války až po opětovné sjednocení a problémy, kterým kontinent čelí od té doby.

Renomovaný britský historik moderních dějin Ian Kershaw, mj. autor dvojdílného životopisu Adolfa Hitlera, v této práci navazuje na předchozí knihu Do pekel a zpět. Evropa v letech 19818–1949, již věnoval nejtragičtějšímu období evropských dějin 20. století (vyšla v Argu v roce 2017). Ve druhém díle se Kershaw zabývá poválečným vývojem v rozdělené Evropě a sleduje vzestupy a pády, které Evropa žijící dlouho pod hrozbou jaderného nebezpečí a v trvalé úzkosti, zažila. Evropané prošli zkušeností, již Kershaw popisuje jako „jízdu na horské dráze“, ať už kvůli řadě událostí, které pro ně mohly skončit katastrofou, či proto, že přestali být do velké míry pány vlastního osudu a stali se jen figurkami ve hře tzv. studené války mezi SSSR a USA. V 90. letech sice Evropa dosáhla jistých úspěchů: rozpadl se komunistický blok i sovětské impérium a Německo se znovu sjednotilo, avšak zrychlující se proces globalizace způsobil komplikace a krize po roce 2008 Evropany jasně varovala, že mír ani stabilita nemusejí trvat dlouho.
Kershaw podává velmi čtivý obraz současného světa kolem nás a se smyslem pro detail nám nabízí odpovědi na otázky, které jsou víc než aktuální. Svůj výklad dovádí do žhavé současnosti a na příkladem z celé Evropy vybízí čtenáře k tomu, aby se znovu zamyslel na tím, co vlastně pojem Evropa znamená a také to obnáší být její součástí.
Vydání knihy podpořilo hlavní město Praha.

Na horské dráze: Evropa v letech 1950–2017

Autor: Ian Kershaw
Přeložili: Daniela Orlando, Magdaléna Řezáčová, Pavel Vereš

Počet stran: 624
Vazba: vázaná
Formát: 170×240 mm
ISBN: 978-80-257-2971-7
Doporučená cena: 548 Kč

Knihu Na horské dráze: Evropa v letech 1950–2017 vydalo nakladatelství Argo.

Ukázka z knihy

Na prahu roku 1950, kdy už utichla bouře bezprostředně po druhé světové válce, vyvstala nová Evropa, rozpolcená vedví – ideologicky, politicky, sociálně i ekonomicky. Tehdy nastal počátek naprosto nové éry v dějinách tohoto světadílu, vyznačující se zcela nebývalou nejistotou. Byla to éra, kterou niterně formovalo rozdělení, jež po sobě zanechala válka jako své hlavní dědictví, a děsivá hrozba jaderného vyhlazení.

O autorovi

Sir Ian Kershaw (*1943) je britský historik zabývající se dějinami „Třetí říše“ a novodobým vývojem Německa. Světovou proslulost mu přinesla především jeho dvousvazková biografie Adolfa Hitlera, pokládaná za jedno z nejdůležitějších děl o nacistickém diktátorovi, jež v posledních desetiletích vyšla. Ian Kershaw studoval historii v Liverpoolu a v Oxfordu, působil jako docent středověkých a moderních dějin na univerzitě v Manchesteru, poté se však plně soustředil na německé dějiny ve 20. století a přešel nejprve na univerzitu v Nottinghamu a později na univerzitu v Sheffieldu. V letech 1983–1984 byl hostujícím profesorem na Porúrské univerzitě v Bochumi. Za jeho vědecké zásluhy ho královna Alžběta II. povýšila v roce 2002 do šlechtického stavu.

Zdroj: argo.cz


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeNa horské dráze: Evropa v letech 1950–2017

Kershaw, Ian

Argo, 2019

zobrazit info o knizeÚpadek a pád římské říše

Gibbon, Edward

Leda, 2019

zobrazit info o knizePříběhy starých mincí

Lutovský, Michal – Mašek, Michal – Petráň, Zdeněk

Nakladatelství Lidové noviny, 2019

zobrazit info o knizeChování
Biologie člověka v dobrém i zlém

Sapolsky, Robert M.

Dokořán, 2019

Napsat komentář