O vývoji českého státu od nejranějších dob až po rok 1992

stát
Nejnovější přírůstek edice Velké dějiny zemí Koruny české přináší ucelený a srozumitelný výklad vývoje státoprávní problematiky naší země, zasazený do historického a politického kontextu.


Vedoucím autorského kolektivu pro titul Stát z edice Velké dějiny zemí Koruny české je Karel Schelle. Karel Schelle vystudoval právnickou fakultu v Brně, kde působí jako docent na katedře dějin státu a práva. V letech 1991-1995 byl proděkanem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a v letech 2001-2003 působil jako rektor Vysoké školy Karla Engliše v Brně. Je členem redakčních rad časopisů Právo, ekonomika, management, Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe, Journal on European History of Law a Journal of Criminal Law and Public Prosecution. Titul Stát vyšel na konci roku 2015 v nakladatelství Paseka.

Edice Velké dějiny zemí Koruny české je prvním dokončeným projektem vydání kompletních dějin našich zemí. Současně se jedná o největší knižní projekt české historiografie. Autory jednotlivých rozsáhlých svazků (celkem jde o patnáct dílů v devatenácti svazcích) jsou renomovaní čeští historici. Co se obsahu edice týče, zahrnuje politické, hospodářské, sociální a kulturní dějiny od pravěku do roku 1945. Tím je navázáno na nedokončené dílo Františka Palackého a prvorepublikového nakladatele Jana Laichtera, jejichž díla však končí rokem 1526. V rámci Velkých dějin zemí Koruny české je rovněž vydávána speciální tematická řada, věnovaná jednotlivým zajímavým oblastem, jakými jsou například architektura, lidová kultura či vývoj státu. Právě do této tematické řady spadá titul Stát.

Výklad v knize Stát je rozdělen do dvou hlav. První, nazvaná „Stát do roku 1848“, popisuje historii české státnosti od dob, kdy je těžké odlišit historii od legend, až po Rok revoluce, nazývaný také Jaro národů. Autory této části jsou Karolina Adamcová a Antonín Lojek. Hlava druhá, pojmenovaná jednoduše „Stát od roku 1848“, jejímiž autory jsou Karel Schelle a Jaromír Tauchen, rozebírá moderní dějiny našeho státu až po zánik Československa roku 1992. V rámci tohoto širokého časového rozmezí může čtenář sledovat nejen střídání různých forem vlády, ale i zrody na svou dobu revolučních myšlenek předních myslitelů (například Jana Amose Komenského) i samotných státníků (Jiří z Kunštátu a Poděbrad). Jelikož autoři při svém výkladu neopomíjejí politický a historický kontext, dostává se čtenáři do rukou ucelené dílo, umožňující mu proniknout do dané problematiky a lépe ji pochopit.

Publikace Stát je nemalá nejen svým chronologickým rozsahem, ale i co se počtu stran týče. Na šesti set padesáti stranách čtenář kromě samotného výkladu nalezne množství ilustrací, rozsáhlý poznámkový aparát, seznam literatury a jmenný rejstřík, usnadňující případné hledání v textu. Čtenář by se však neměl nechat zmást objemností knihy. Kvůli širokému časovému období, kterému se kniha věnuje, nebylo možné rozebrat celou problematiku do nejmenších detailů v jedné, i když stránkově početné, knize. Titul je tak spíše úvodem do problematiky či prostředkem základní orientace v tématu, což nikterak nesnižuje jeho přínos.

Jde totiž o velmi čtivou záležitost, přinášející množství atraktivních a podstatných informací, jež by měl kdokoli, kdo se o státoprávní vývoj českých zemí zajímá, znát. Knihu Stát doporučuji hlavně na poznávání historie orientovaným čtenářům, zbytečně stát na polici s knihami však nebude ani v rukou těch, kteří se zajímají například o státní správu nebo právo a rádi by své vědomosti zasadili do dějinného kontextu.

Doporučení:

Související knihy

zobrazit info o knizeVelké dějiny zemí Koruny české - Stát
Velké dějiny zemí Koruny české - Tematická řada

Adamová, Karolina – Lojek, Antonín – Schelle, Karel – Tauchen, Jaromír

Paseka, 2015

Napsat komentář