Městskou knihovnou roku 2020 je Masarykova veřejná knihovna Vsetín

knihovna
Titul nejlepší Městská knihovna roku 2020 získala Masarykova veřejná knihovna Vsetín. Jako druhá v pořadí se umístila Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk a třetí místo získala Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně.

Soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku vyhlásil již pojedenácté Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Záštitu nad akcí převzal Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR). Soutěž má za cíl ocenit nejlepší české knihovny, které provozují či zřizují města a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.

V letošním roce byla soutěž organizována podle nových pravidel. Za každý kraj nominovala odborná komise jednu knihovnu. V prvním kole byly knihovny hodnoceny metodou benchmarkingu. Celkem bylo porovnáváno 22 výkonových indikátorů, například počet nových přírůstků knihovního fondu, plocha knihovny pro veřejnost, počet registrovaných uživatelů, počet stanic připojených k internetu. Předmětem hodnocení bylo i ocenění dvou nejvýznamnější akcí, které knihovna v uplynulém roce uspořádala. Do dalšího kola postoupilo 8 knihoven, které postupně navštívila hodnotitelská komise a na místě posuzovala úroveň prostředí knihovny, technické vybavení, sociální zázemí i exteriér. Pozornost byla zaměřena i na ocenění společenské a komunitní působení knihovny.

Charakteristiky oceněných knihoven

1. místo: Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Masarykova veřejná knihovna Vsetín působí v příjemných prostorách vybavených moderním nábytkem a kvalitními informačními technologiemi. Poskytuje širokou paletu knihovnických a informačních služeb. Stále více rozvíjí knihovnu jako komunitní a vzdělávací centrum. Silnou stránkou knihovny je její systematická činnost pro děti a mládež. Pravidelně pořádá příměstské tábory, podporuje digitální gramotnost a bezpečnost na internetu, v knihovně působí klub CoderDojo. Účastní se projektu „S knížkou do života – Bookstart“ na podporu čtenářství v předškolním věku.

Úspěšnou oblastí činnosti jsou akce zaměřené na region a jeho historii. Knihovna pracuje s lokální historií dlouhodobě, s citem a promyšleně. Bohatým informačním zdrojem je databáze valašských osobností, knihovna je vydavatelem Valašského komiksu, pořádá poznávací soutěže (Po stopách staříčků) a i poznávací stezku po vsetínských hospodách.

Kontakt na knihovnu: www.mvk.cz
Ředitelka: Ing. Daniela Divínová
Telefon: 721 220 538
E-mail: ddivinova@mvk.cz

2. místo: Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk zahájila 1. září 2018 činnost v nových prostorách – rekonstruované budovy první české školy v Šumperku – tzv. Masarykovy školy a od tohoto data se také změnil její název. Již před přestěhováním, v době, kdy zápasila s nedostatkem prostor, byla důležitou součástí kulturního dění ve městě. V nových prostorách získala výborné podmínky pro rozšíření knihovnických služeb, ale zejména pro rozvoj komunitních aktivit a nových prostor náležitě využívá. Součástí knihovny je i venkovní prostranství, kde probíhají větší hudební aj. akce. Před knihovnou je zasazen strom Olgy Havlové a instalována lavička Václava Havla.

Kromě tradičních akcí – výstavní činnosti, besed s osobnostmi literatury apod. vznikly nové vzdělávací cykly pořadů, na kterých knihovna spolupracuje s řadou partnerů z okruhu kulturních a společenskovědních organizací, škol, neziskových a humanitárních organizací. Rozšířila se také nabídka pořadů pro děti a mládež, děti v knihovně mají příležitost trávit více volného času, využívat deskové hry, hlavolamy, účastnit se literárně dramatických pásem ve volném čase v doprovodu rodičů a dalších aktivit. Knihovna zaujala cyklem hudebně-divadelních setkání pro rodiče s dětmi „Skřítek Jiřin a jeho cesty křížem krážem do světa knih a zase ven“.

Kontakty na knihovnu: www.knihovnaspk.cz
Ředitelka: Mgr. Kamila Šeligová
Telefon: 727 964 582
E-mail: seligova@knihovnaspk.cz

3. místo: Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně

Jičínská knihovna propojuje komunity, jejich témata, spolupracuje s řadou organizací. Poskytuje široký rozsah služeb různým skupinám obyvatel – seniorům, dospělým, různým dětským věkovým kategoriím. Podařilo se jí spojit knihovnickou komunitu s veřejností, řadou regionálních subjektů, spolků a odbornou pedagogickou veřejností. Je pořadatelem Knihovnické dílny, což je akce s celostátním dopadem. Prestižní akcí uplynulého roku byl výroční jarmark věnovaný 100. výročí přijetí knihovního zákona. Knihovna má rozsáhlou ediční činnost, umí se prezentovat veřejnosti prostřednictvím řady sociálních medií. Podařilo se jí proniknout do regionálního tisku, rozhlasu a na regionální informační weby. Pravidelně pořádá tiskové konference.

Kontakty na knihovnu: knihovna.jicin.cz
Ředitelka: Mgr. Jana Benešová
Telefon: 736 467 887
E-mail: benesova@knihovna.jicin.cz

Doporučení:
Share

Napsat komentář