Ukázka z knihy Jak na pasivní agresi (Radka Gottwaldová)

jak_na_pasivni_agresi
Cítíte se někde napadáni a ovládáni? Nevíte, jak vzdorovat pasivní agresi? Lze se jí vůbec bránit? A jak ji rozpoznat? Poradí vám odbornice na IT technologie, psycholožka Radka Gottwaldová.

Knihu Jak na pasivní agresi s podtitulem Nenechte se jí zmítat a ovládat
autorky Radky Gottwaldové vydalo nakladatelství Portál.

Co je pasivní agrese a proč představuje problém?

Představte si situaci, kdy rekonstruujete byt v panelovém domě. Rekonstrukce je řádně povolena. Dělníci pracují přes den, kdy je většina lidí v práci, a také o víkendu, aby byla oprava co nejdříve hotová. Jednoho dne se přijdete podívat na svůj byt a najdete vchodové dveře zalepené. Jak důvtipné! Sousedům vadil hluk a místo přímé konfrontace použili tuto formu rezistence. Tohle je můj oblíbený příklad vyhnutí se konfliktu a vyjádření svého vzteku odlišnou formou. Jak byste se v takové situaci cítili a jak byste reagovali?
Každý z nás se setkal s určitou formou pasivní agrese, ať již u druhých nebo ji sám používá. Koncept však vyvolává mnoho otázek, je zahalen nejasnostmi – co se pod ním skrývá? Často si uvědomujeme, že nás určitý člověk štve, že je s ním složitá komunikace, že se cítíme frustrovaní či zranění, ale nevíme proč.
Pasivní agrese je agrese přenášená na druhé skrytou formou, není na první pohled čitelná a tak je těžké ji rozpoznat. Pasivně agresivní jedinec se chová tak, aby svým jednáním druhého naštval, vyprovokoval a zároveň v něm vzbudil lítost nebo stud za svou přehnanou
reakci nebo neudržení emocí na uzdě. On totiž své emoce navenek neukazuje, ač je podrážděný či frustrovaný, jedná chladně.
Pasivní agrese může být u člověka zastoupena v různé míře.

  • Jednak může jít o situační chování, které používáme, protože jsme se naučili, že tím lze dosáhnout cíle, případně neznáme výhodnější strategie komunikace.
  • Dále existují pasivně agresivní rysy osobnosti, což jsou vlastnosti a způsoby chování, které jsou v osobnosti poměrně trvale zastoupeny a v průběhu života se příliš nemění, dá se s nimi však pracovat v rámci dlouhodobější terapie či sebezdokonalování.
  • Poslední a nejstálejší je pasivně agresivní porucha osobnosti (Jiné specifické poruchy osobnosti) zanesená do Mezinárodní klasifikace nemocí, která je popisována jako porucha chování dospělých. Jde o chování a charakteristický způsob života a vztahu k sobě i druhým lidem…

(str. 9–10)

Které jednání patří k pasivní agresi?

Charakteristické jednání pasivně agresivních jedinců můžeme rozdělit do několika skupin, podle toho, které oblasti se týkají a jak jsou používány:

  • Humor – sarkasmus, zesměšňování druhých, bavení se neštěstím druhých, cynismus, zlomyslnost, ironie, která zraňuje.
  • Komunikace – pomlouvání druhých, překrucování informací, brutální upřímnost, trucování, donášení, neplnění slibů, rušení schůzek na poslední chvíli, mlčení/ignorování, přehlížení, odmlouvání, zanechávání nepřátelských vzkazů, negativismus / snaha najít na všem chybu, okázalé projevy nespokojenosti/nudy před druhými – zívání, vyrušování, projevy nerespektu, otravné naléhání, urážlivé dárky,
    dvousmyslné komplimenty, opozice z principu, záměrné přeslechnutí, opakované dotazování, zdržování, nedochvilnost.
  • Chování v práci – záměrné nedokončení práce, dokončení práce po termínu, dokončení práce nesprávně, nedostatečně („odfláknutá práce“), otálení se splněním, opomenutí, záměrné neumožnění druhým dosáhnout svého cíle, neochota spolupracovat, nespolehlivost, naschvály, hašteření, splnění požadavků doslova.
  • Emoce – potlačování emocí, přecitlivělost na určité podněty, snaha druhé naštvat, neochota/neschopnost vcítit se do druhého, pocit křivdy, pocit nepochopení ze strany druhých, regrese do dřívějších vývojových stádií, frustrace, pocit vlastní slabosti a převahy druhého.

Možná si říkáte, že některé z výše uvedených charakteristik rozeznáváte u druhých nebo u sebe a nejste si jisti, zda se jedná o pasivní agresi. Rozdíl je v tom, že pasivně agresivní jedinec se takto chová záměrně (city druhých jsou mu ukradené nebo chce druhým ublížit) nebo si jinak se situací nedokáže poradit. Pokud vám někdo neodepíše na zprávu, nemusí to znamenat, že je to pasivně agresivní způsob komunikace. Může se jednat o běžné zapomínání, nespolehlivost, pomalost. Pasivně agresivní jedinec takové jednání používá v případech, kdy je nespokojený, naštvaný, chce se vyhnout konfrontaci nebo nechce převzít zodpovědnost. Pasivně agresivní jedinci chtějí svým jednáním druhým ukázat, že jim ublížili, naštvat je, potrestat je nebo jimi manipulovat. Jedná se o dlouhodobý, záměrný, i když často ne plně uvědomělý, opakující se vzorec jednání. Pokud si představíte typického dospívajícího, možná pro vás bude jasnější, které jednání mám na mysli. Náctiletí si často připadají nepochopeni, a i když by se chtěli vymanit z vlivu autorit, vzhledem k nízkému věku, nedostatku zkušeností či financí toho nejsou schopni.
(str. 18–19)

——————————

Další ukázky najdete na stránkách nakladatele.

Radka Gottwaldová

Bc. Radka Gottwaldová vystudovala jednooborovou psychologii, publikuje články z oblasti psychologie, působí v oblasti IT.

Zdroj informací: nakladatelství Portál


Nakladatelství Portál bylo založeno v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřilo především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly další oblasti jako sociologie, politologie, zdraví, média, antropologie, ekologie, filozofie, ekonomie, sémiotika či kulturologie. Velkou skupinu čtenářů Portálu tvoří rodiče. Pro ně jsou určeny praktické příručky o výchově a také knihy her a nápadů rozvíjejících dětskou tvořivost, které úspěšně využívají i učitelé a vychovatelé.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeJak na pasivní agresi
Nenechte se jí zmítat a ovládat

Gottwaldová, Radka

Portál, 2017

Napsat komentář