Ukázka z knihy Krizové situace ve škole (Miroslava Kovaříková)

Krizove situace ve skole
Učitelé se během své praxe mohou ve školním prostředí setkat s různými problémy, od dozoru nad žáky během akcí mimo školu až po šikanu a násilí. Následující příručka vám pomůže nejen tyto krizové situace řešit, ale i vytvořit bezpečnostní povědomí.

Knihu Krizové situace ve škole od autorky Miroslavy Kovaříkové
vydalo nakladatelství Grada v edici Psychologie a pedagogika.

1.2 Plánování výuky bezpečnostních témat

V souvislosti s vlastním plánováním výuky bezpečnostních témat je třeba zmínit, že dle pojetí Evropské komise i Rady Evropy se vzdělávací systém skládá ze tří navzájem propojených složek – z formálního, neformálního a informálního vzdělávání (Brander, 2006).
Formální vzdělávání je vázáno na strukturovaný vzdělávací systém, který zahrnuje všechny školy od základních až po univerzity, včetně specializovaných programů odborného a profesního výcviku.
Neformální vzdělávání se vztahuje ke všem plánovaným programům osobního a sociálního vzdělávání určeným k rozvíjení celé řady dovedností a kompetencí mimo rámec formálního vzdělávacího kurikula. Zapojení do neformálního vzdělávání je vedeno vnitřní motivací jedince.
Informální vzdělávání se vztahuje k průběhu celého života, v němž si každý jednotlivec osvojuje určité postoje, hodnoty, dovednosti a znalosti pod vlivem různých vzdělávacích zdrojů ve svém okolí i na základě každodenní zkušenosti (z domova, komunity, z kulturních a vzdělávacích institucí, knihovny, divadla, dále z médií, ze zkušeností nabytých při hře a práci apod.). V zahraniční literatuře se setkáváme s termínem „paralelní škola“ (escuela paralela) (López Herrerías, 1998). Aktuální studie přiznávají, že neformální a informální vzdělávání má větší vliv na rozvoj osobnosti než vzdělávání formální (Liceras Ruiz, 2014).

1.2.1 Bezpečnostní témata v rámci formálního vzdělávání

Při plánování školní výuky zaměřené na výchovu ke zdraví a bezpečí vychází učitel z platných kurikulárních dokumentů, v podmínkách školy ze školního vzdělávacího programu. Jestliže má učitel možnost se aktivně zapojit do přípravy školního kurikula, tj. pokud sám didakticky rozpracovává vzdělávací obsah oboru v úrovni didaktické transformace rámcového programu do školního vzdělávacího programu, vytváří si tak „vlastní učební osnovy“ vyučovacího předmětu. Lze tak předpokládat, že při projektování konkrétní výuky bude dále snadněji rozvíjet již promyšlené výchovné a vzdělávací strategie.
Je v kompetenci učitele rozhodnout, které učební aktivity bude třeba rozvíjet, aby žáci co nejefektivněji získávali dovednosti a znalosti vymezené očekávanými výstupy. Základním východiskem jsou výchovné a vzdělávací strategie rozpracované na úrovni předmětu. Učitel promýšlí, Implementace bezpečnostní problematiky do edukační reality co chce žáky ve výchově ke zdraví a bezpečí naučit a zda připravovaná výuka k tomuto záměru přispěje. Svou představu o výuce v průběhu školního roku formuluje v časově-tematickém plánu, v němž stanoví tematické celky učiva a počty hodin, které jim bude věnovat.

Příprava na výuku výchovy ke zdraví zahrnuje několik základních kroků. Je třeba:

  • stanovit výukové cíle (očekávané výstupy), které by měly být v hodině ve výuce naplňovány (v souladu s výchovnými a vzdělávacími strategiemi předmětu);
  • promyslet si volbu vhodných motivačních prostředků;
  • vybrat typ a charakter činností, které budou ve výuce použity (metody, pořadí a časové rozvržení činností, výběr pomůcek);
  • promyslet uspořádání učebny vzhledem k formám výuky (frontální výuka, skupinová práce);

——————–

Můžete si přečíst další ukázku.


Knihy s logem Grada vycházejí v České republice již od roku 1991. Nabídka společnosti pokrývá široké spektrum odborné literatury z nejrůznějších oblastí lidské činnosti. Vydává např. tituly s právní tematikou, ekonomické, z oblasti financí a účetnictví, psychologické, zdravotnické, s počítačovou tematikou, o architektuře a stavebnictví atd.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeKrizové situace ve škole
Bezpečnostní problematika ve školní praxi

Kovaříková, Miroslava

Grada, 2020

Napsat komentář