Náboženská témata

Nabozenska-temata-perex
Zahajte týden s tituly, jejichž společným jmenovatelem je náboženství. Nabídnou vám komplexní informace o islámu či pohled za oponu protižidovské nenávisti, dozvíte se o středověké christianizaci na našem území i o přístupech k víře a jejím funkcím v dobách komunismu.

Názory na islám se v různých koutech světa odlišují. Islamismus má mnoho různých forem a v průběhu času procházel postupným vývojem. Komplexní informace o jeho podobách i rozmanitých skupinách lidí, kteří jej vyznávají, nabízí publikace Korán, meč a volební urna.

Korán, meč a volební urna

Text je komplexní prací, která mapuje teoretická východiska a praktické formy islamismu. V první části se soustřeďuje na západní reflexi pojmu, hlavně ve frankofonním prostředí, kde se poprvé objevil, a v anglofonním světě, kde se v pozdější době tento termín nejvíce rozšířil a významově posunul. Pozornost je věnována také české debatě islamismu. Druhá část práce analyzuje genezi islamismu a post-islamismu v jejich nejrůznějších formách a organizačních strukturách (politické strana, hnutí atd.). Vysvětluje, jaké tendence nejvíce ovlivnily vznik islamismu (např. varianty salafismu a antikoloniálních hnutí), přičemž podrobněji analyzuje mj. varianty Muslimského bratrstva, Chomejního pojetí islámského státu a nakonec i skupiny, které jsou řazeny k radikálnímu islamismu (al-Káida, ISIS).

Zdroje a podoby islamismu
Autor: Marek Čejka

Počet stran: 288
Vazba: vázaná
Formát: 135×206 mm
ISBN: 978-80-200-3014-6
Doporučená cena: 355 Kč

Knihu Korán, meč a volební urna vydalo nakladatelství Academia.

Ukázka z knihy

Přibližně od 90. let minulého století můžeme sledovat výrazný posun ve strategii části radikálních islamistů. Ti byli do té doby činní hlavně v souvislosti s děním v konkrétních regionech a struktura jejich organizací měla obvykle centralizovaný charakter. Tyto skupiny se také většinou soustředily do jedné konkrétní oblasti, respektive do jejího blízkého okolí. Byl to třeba případ palestinského Hamásu, egyptské al-Džamá‘a al-islámíja, alžírské GIA a tak dále.
Od 90. let však o sobě dává vědět globální radikálně islamistická síť, která výrazně mění strategii směrem k transnacionálnímu radikálnímu islamismu. Fawaz Gerges upozorňuje na to, že skupiny, které bojovaly přibližně od 70. do počátku 90. let, se zaměřovaly hlavně na takzvaného „blízkého nepřítele“ (al-adú al-garíb), kterého představovaly především různé blízkovýchodní režimy. Od konce 90. let se však začala v duchu všeobecného fenoménu globalizace i jejich vize výrazně rozšiřovat na boj proti „vzdálenému nepříteli“ (al-adú al-ba‘íd), kterého ztělesňoval především Západ.361 Typickým příkladem je al-Káida a do jisté míry také tzv. Islámský stát v Iráku a Sýrii (ISIS). (str. 196)

Přečtěte si kompletní ukázku.

O autorovi

doc. JUDr. PhDr. Marek Čejka, Ph.D. vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně právo a politologii. Absolvoval roční stáž na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Zabývá se problematikou Blízkého východu, zejména izraelsko – palestinským konfliktem a vztahem náboženství a politiky. Působí na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně a vyučuje i na několika dalších vysokých školách. Je autorem řady odborných článků a knih, například Lidé svatých zemí, Izrael a Palestina.

————————————————

Působení opata Anastáze Opaska v laické katolické organizaci Opus bonum popisuje kniha Křesťanský zápas o českou věc. Nahlédněte do světa československého exilu mezi lety 1972–1989, kdy se v malé obci rok co rok setkávali katolíci, evangelíci, ateisté, socialisté, zelení, aristokraté i československý underground.

Křesťanský zápas o českou věc

V malé obci Franken se stalo něco, co bylo do té doby nemyslitelné. V neděli v místním kostele se ve výroční den komunistického puče v únoru 1948 odehrála zcela neuvěřitelná věc: kostel byl plný českých exulantů ze všech koutů západní Evropy i z Ameriky. U oltáře promlouval česky kněz, benediktinský opat Anastáz Opasek a před ním klečel bývalý tajemník ÚV KSČ z roku 1968 Zdeněk Mlynář, který se v 50. letech, když byl Opasek v komunistickém vězení, cítil být coby komunistický svazák naopak na vrcholu dějin. Oba vyhnala do exilu sovětská okupace v roce 1968. Pro Opaska to bylo jen potvrzení dosavadního vývoje, zatímco pro Mlynáře pád ze slonovinové věže do tvrdé reality… napsal spisovatel Ota Filip o celoexilovém setkání pořádaném v roce 1978 (a pak každoročně) katolickou laickou organizací Opus bonum v čele s opatem Anastázem Opaskem, která dokázala do té doby skutečně „nemyslitelné“: v odporu proti normalizaci „ducha“ (kultury, náboženství, politiky, veřejného života …) v tehdejším komunistickém Československu spojila v exilu vítěze s poraženými z roku 1948, katolíky a evangelíky s ateisty, konzervativce s liberály, pravičáky s exkomunisty, socialisty a zelenými, aristokraty s členy čs. undergroundu…
Petr Placák ve své práci, založené na rozsáhlém archivním výzkumu, nastínil peripetie, obtíže či kontroverze, které vznik a působení této organizace provázely v rozjitřeném prostředí exilu, aby celý příběh velkého zápalu pro českou (československou) věc zakončil happyendem: obnovením prastarého benediktinského opatství v Břevnově a Opaskovým návratem do vlasti po pádu komunismu v roce 1989.

Působení opata Opaska a organizace Opus bonum v československém exilu v letech 1972–1989
Autor: Petr Placák

Počet stran: 352
Vazba: vázaná
Formát: 152×212 mm
ISBN: 978-80-257-3117-8,978-80-88292
Doporučená cena: 328 Kč

Knihu Křesťanský zápas o českou věc vydalo nakladatelství Argo.

O autorovi

Petr Placák (* Praha, 1964) je spisovatel, publicista a historik. V 90. letech vystudoval dějiny na FF UK. Před listopadem 1989, kdy pracoval jako uklízeč, topič, čerpač nebo lesní dělník, publikoval řadu článků v samizdatových či exilových časopisech. V l. 1981 až 1986 hrál s undergroundovou kapelou The Plastic People of the Universe. Na jaře roku 1988 založil opoziční skupinu České děti, která proklamovala obnovu Českého království a organizovala protirežimní demonstrace. Po listopadu působil v Českém deníku a v Lidových novinách. V současné době je šéfredaktorem kulturně-společenské revue Babylon. Kromě řady článků a studií, publikovaných v politickém, kulturním a odborném tisku dosud vydal: novelu Medorek (1990) a 1997; poému Tichá modlitba (1994); sbírku básní Obrovský zasněžený hřbitov (1995); povídky Cestou za dobrodružstvím (2001); knihu rozhovorů se šestnácti undergroundovými básníky Kádrový dotazník (2001), historickou práci Svatováclavské milénium – Češi, Němci a Slováci v roce 1929 (2001), knižní esej Fízl (2007), knižní rozhovor s nakladatelem L. Horáčkem Přece tady nebudeme sedět na sucho (2015), sbírku básní Humoresky (2015), historický esej Gottwaldovo Československo jako fašistický stát (2015). V roce 1997 připravil k vydání paměti svého otce Bedřicha Placáka, Paměti lékaře (1998).

Zdroj informací: Argo

————————————————

U křesťanství ještě chvíli zůstaneme. Titul Pohané a křesťané popisuje vývoj křesťanství od raného středověku do počátku 16. století. Sledujte významné střety pohanství a víry na území Čech a Moravy a projděte složitými cestami postupné christianizace v konkurenci s jinými náboženstvími.

Pohané a křesťané

Soubor dvanácti studií z pera kolegů a přátel prof. PhDr. Petra Sommera, DrSc., je sondou do dějin christianizace Čech a Moravy od raného středověku do počátku 16. století. Autoři v jednotlivých esejích osvětlují podobu střetu pohanství s křesťanstvím, složité cesty vnější a vnitřní christianizace stejně jako soupeření křesťanství s jinými náboženstvími středověkého světa.

Christianizace českých zemí ve středověku
Editoři: Martin Nodl, František Šmahel

Počet stran: 248
Vazba: vázaná
Formát: 140×200 mm
ISBN: 978-80-7422-729-5
Doporučená cena: 299 Kč

Knihu Pohané a křesťané vydalo Nakladatelství Lidové noviny.

O editorech

Martin Nodl, Ph.D. je český redaktor a historik specializující se na středověk. Je autorem naučné literatury. Mezi jeho práce patří například Člověk českého středověku nebo Středověk v nás atd.

Zdroj informací: Kosmas

Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (1934) se věnuje historii pozdního středověku, zvláště rané české reformaci a humanismu, dále se zabývá dějinami Univerzity Karlovy a pozdně středověké filozofie. Po studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zprvu působil v Městském muzeu v Litvínově, odkud v roce 1964 přešel do Historického ústavu ČSAV. Po propuštění z tohoto pracoviště nalezl zaměstnání jako řidič tramvaje, v osmdesátých letech byl odborným pracovníkem Muzea husitského revolučního hnutí v Táboře. V letech 1990-1998 stál v čele Historického ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy, kde stále působí. K jeho dalším titulům patří například Jan HusHranice pravdy.

Zdroj informací: Nakladatelství Lidové noviny

————————————————

Závěrem se zaměříme na judaismus, respektive jeho odpůrce. Je antisemitismus reálným problémem? A pokud ano, mohou se bezpečně cítit ostatní menšiny? Zjistěte odpovědi na tyto i mnohé další otázky, týkající se podstaty, skrytých projevů i důsledků protižidovských tendencí v dnešní společnosti.

Antisemitismus: tady a teď

Autorka se zabývá otázkou současného antisemitismu, neboť v posledních letech byl zaznamenán nápadný nárůst výskytu antisemitských projevů fyzické i rétorické povahy. Autorka se ptá: týká se veškerá kritika výhradně státu Izrael? Vidíme antisemitismus tam, kde žádný není? Odmítají někteří vidět antisemitismus tam, kde evidentně je? Upozorňuje, že když jsou terčem nenávistné rétoriky a předpojatosti Židé, logicky se nemohou cítit bezpečně ani ostatní menšiny; je pravděpodobné, že Židy to neskončí. A platí to i opačně: pokud se terčem nenávisti a předsudků stane jiná menšina, Židé by neměli mít pocit, že jsou proti takové zášti imunní; je pravděpodobné, že ani těmito skupinami to neskončí.
Text je koncipován jako korespondenční dialog profesorky Lipstadtové s fiktivními postavami pedagoga Joea a studentky Abigail. Oba mladí lidé, znepokojení projevy antisemitismu ve svém okolí a všude na světě, kladou své mentorce otázky a ona v odpovědích odhaluje podstatu, kořeny, skryté projevy a důsledky antisemitských tendencí v moderní společnosti.

Autorka: Deborah E. Lipstadtová
Přeložil: Václav Petr

Počet stran: 264
Vazba: vázaná
Formát: 150×207 mm
ISBN: 978-80-7553-761-4
Doporučená cena: 359 Kč

Knihu Antisemitismus: tady a teď vydalo nakladatelství Triton.

Ukázka z knihy

Knihu jsem uspořádala jako sérii dopisů od dvou fiktivních osob, s nimiž jsem se „seznámila“ na univerzitě, kde přednáším. Jednou z nich je „Abigail“, nesmírně bystrá židovská studentka, která absolvovala celou řadu mých kurzů a která se pokouší porozumět fenoménu antisemitismu. Druhou je kolega „Joe“, který přednáší na právnické fakultě naší univerzity. Není sice Žid, ale hluboce oceňuje úspěchy a tvrdou práci židovského lidu, a tak se na akademické půdě mezi jeho nejdůležitější partnery k rozhovorům řadí právě židovští kolegové. Abigail a Joe zde zastupují směsici mnoha lidí, kteří se na mne během několika posledních let obrátili, aby vyjádřili své zmatení, obavy a  tíseň z  antisemitismu obecně a  z  toho, čeho se stali osobně svědky. Navzdory tomu, že jsou fiktivními postavami, jejich otázky a obavy odpovídají těm, jež vyjadřují naprosto skuteční lidé. Dopisy jsem sestavila tak, aby zohledňovaly situaci v létě roku 2018. (str. 12)

Prolistujte si kompletní ukázku.

O autorce

Deborah E. Lipstadtová přednáší na univerzitách v Los Angeles a Seattlu a v současnosti též na katedře moderních židovských dějin a studií o holocaustu na Emoryho univerzitě v Atlantě. Podílela se na plánech výstavy amerického „Holocaust Memorial Museum“. Je konzultantkou vlády SRN v otázkách prezentace holocaustu ve vyučování, zejména na školách v bývalé NDR.

Zdroj informací: Kosmas


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeKorán, meč a volební urna

Čejka, Marek

Academia, 2020

zobrazit info o knizeKřesťanský zápas o českou věc
Působení opata Opaska a organizace Opus bonum v československém exilu v letech 1972 -1989

Placák, Petr

Argo, 2020

zobrazit info o knizePohané a křesťané
Christianizace českých zemí ve středověku

(ed.), Martin Nodl – (ed.), František Šmahel

Nakladatelství Lidové noviny, 2020

zobrazit info o knizeAntisemitismus: tady a teď

Lipstadtová, Deborah E.

Triton, 2020

Napsat komentář