Pomoc dospívajícím i seniorům – pro pohodu v rodině

pomoc-dospivajicim-i-seniorum
Puberťáci, senioři, nebo snad nekonečná rodinná večeře – domácí pohodu může narušit kdeco. S dnes představenými knihami se naučíte, jak lze některé situace vyřešit pro všeobecnou spokojenost, a na závěr přidáme možnosti, jak se zabavit v dlouhé koloně nebo při nepříznivém počasí.

První kniha se zabývá problematickým světem dospívajících, kteří hledají své místo ve společnosti a bojují za svou pozici. S jakými problémy se setkávají? A jakým způsobem se je snaží vyřešit?

Dívka pod hladinou

Příběhy dospívajících v krizi
Autorka: Jana Růžičková

Počet stran: 184
Vazba: brožovaná
Formát: 147×205 mm
ISBN: 978-80-262-1712-1
Doporučená cena: 269 Kč

Knihu Dívka pod hladinou vydalo nakladatelství Portál.

Sára a Matyáš, dva z vícera hlavních hrdinů, jejichž příběhy naleznete v této knize – stávají se statečnými bojovníky, kteří se, okolnostem navzdory, staví k životu čelem. Snaží se, byť často s vypětím všech sil a bez ohledu na rány osudu a vnitřní konflikty, znovu vstát a jít vstříc dalšímu dni. Někdy mají blízko sebe přátele a blízké, kteří jim bývají oporou, zatímco jindy se cítí osamělí. Skutečné příběhy hlavních hrdinů jsou hluboce lidské a osobní. Mohou se různým způsobem dotknout každého z nás. Cílem knihy je především přiblížení psychoterapie veřejnosti a umožnění orientace v tom, co může psycholog/terapeut nabídnout nejen dospívajícím v krizi.

 

Ukázka z knihy

Dívka, která toho dne přišla do ambulance v doprovodu maminky, působila velmi sportovně, až chlapecky. Měla na sobě světle modrou kostkovanou košili a tmavé kalhoty, vlasy měla střižené nakrátko. „Dobrý den, s čím vám mohu pomoci?“ zeptala jsem se nejdříve maminky, zatímco Petra čekala venku. „Víte, dcera se hodně zhoršila ve škole… je z toho velmi nešťastná…“ Příběh, který slýchávám u dětí či dospívajících poměrně často. Příčina však mnohdy bývá odlišná.
Důvody smutku dětí bohužel často (i když rozhodně ne vždy) najdeme v primární rodině a mohou přímo souviset s rodiči, s jejich výchovným přístupem či nesouladem v jejich vztahu, na nějž potomci reagují. Děti a dospívající se však mohou potýkat i se svými vlastními nevyřešenými problémy. Může je zasáhnout krize identity, nečekaná životní událost, adolescentní krize nebo vztahové problémy (vrstevnické či později partnerské). Potíže mohou být tedy intrapsychické a se sociálním prostředím nemusí mít nic společného – může se objevit duševní porucha nebo tělesné onemocnění. Vývoj dospívajících může být disharmonický (ale také poměrně harmonický). Pokud je vývoj označen za disharmonický, lze očekávat, že se v dospělosti projeví jako porucha osobnosti. (str. 77)

***

S matkou i dívkou jsme se domluvily na Petřině psychologickém vyšetření. Při spolupráci s Petrou jsme hovořily o tom, co ji trápí. Petra se vyjadřovala velmi pomalu, s rozmyslem, jako by ji formulace každé věty namáhala, s pohledem upřeným na desku stolu a občasným pohledem na mě. Její ramena byla svěšená, seděla s hlavou skloněnou dolů. Napětí v místnosti bylo téměř hmatatelné. Možná by svá slova, která mi chtěla říct, pohledem raději vyryla do desky stolu, než by je vyslovila. Působila ostýchavě, avšak poměrně brzy překonala svůj strach a osmělila se. Dokázala pak vyjádřit, jak se uvnitř sebe cítí. Sdílení pro ni bylo obtížné. „No…“ nevěděla, jak začít. „Já… Prostě… Tohle tělo je špatně…“ svěřila se nakonec. Jako by se s touto vyslovenou informací postupně její tenze uvolnila a opadla z ní. V následujících sezeních jsme se věnovaly převážně otázkám její identity… Bylo to tajemství, které si roky držela jen pro sebe. (str. 79)

Přečtěte si v ukázce, jak to bylo s Petrou dál.

 

O autorce

Mgr. Jana Růžičková, B.A., vystudovala psychologii na University of New York in Prague a na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala výcvik v rogeriánské psychoterapii a ukončila předatestační přípravu v oboru klinická psychologie. V současné době působí jako součást týmu v soukromém zdravotnickém zařízení Psychoterapie Anděl, kde se věnuje převážně diagnostice a terapii dětí a dospívajících.

Zdroj informací: Kosmas

Nakladatelství Portál

Portál byl založen v r. 1990 a dnes patří mezi dvacet největších nakladatelství v ČR. Vydává publikace z těchto oblastí: psychologie, pedagogika, sociální práce, média, populárně psychologická literatura, příručky pro rodiče, knihy her, knihy o zdravém životním stylu, rozhovory se zajímavými osobnostmi, knihy pro děti a také 4 periodika: Psychologie dnes, Děti a my, Rodina a škola, Informatorium 3–8. Portál pořádá také odborné semináře pro pedagogy (akreditace MŠMT) a kurzy pro rodiče.

————————————————

Často dochází k tomu, že seniory přesouváme do domovů důchodců, kde je na ně postupně zapomínáno. Přitom i starší lidé potřebují naši pozornost a pomoc. Dvě české autorky, pracující v reminiscenčním centru, nám ve své knize vysvětlují, jak se seniory pracovat.

Reminiscence známá i neznámá

– v rodině, v nemocnici, ve škole i v obci
Autorky: Hana Čížková, Hana Janečková

Počet stran: 320
Vazba: brožovaná
Formát: 147×210 mm
ISBN: 978-80-88290-81-0
Doporučená cena: 320 Kč

Knihu Reminiscence známá i neznámá vydalo nakladatelství Pasparta.

Vzpomínky jsou jako pestré korálky. Procházíme životem s pohledem upřeným před sebe a navlékáme je na pomyslnou nitku. Když se jednoho dne ohlédneme, zjistíme, že se z nich stal několikařadý náhrdelník. Čím jsme starší, tím častěji se v nich přebíráme. Někdy jsou těžké jako závaží, jindy zahřejí jako horký uhlík. Vždy však jsou pokladem, o který se můžeme rozdělit s druhými.
Při práci se seniory představují vzpomínky klíč k individualizované péči. Umožňují zapojit starší lidi do života společenství, probouzejí jejich aktivitu a přispívají k rozvoji obohacujících vztahů mezi generacemi.
Kniha
Reminiscence známá i neznámá shrnuje bohaté zkušenosti členů Reminiscenčního centra. Naleznete v ní komplexní přehled reminiscenčních metod, aktivit, programů a projektů, které jsou běžnou součástí práce se starými lidmi v institucích, rodinách i komunitách.

 

Ukázka z knihy

Reminiscencí rozumíme záměrné využívání vzpomínek v péči o staré lidi nebo při jiných cílených aktivitách se starými lidmi, ale nejen s nimi. Vzpomínky lze cíleně uplatnit při rozvíjení mezigeneračního porozumění také v rodinách, u dětí a mladých lidí, v životě obcí, ve školách a všude tam, kde chceme vytvořit atmosféru pospolitosti, důvěry, zájmu o druhé a vzájemného porozumění.
Potenciál vzpomínek spočívá v tom, že jsou vždy po ruce, buď přímo, nebo s podporou nejrůznějších stimulů, které jsou schopny vzpomínky vyvolat. Reminiscence čili vzpomínání, je činnost, kterou většinou děláme společně, ve dvojici, s přáteli, ve skupinách, při nejrůznějších příležitostech, kdy se společně setkáváme. Jsou tedy neobyčejnou příležitostí pro posílení vztahů a uvědomění si příslušnosti – sem patřím, tady jsem mezi svými lidmi. Prožívání příslušnosti (belonging) je významnou složkou kvality života každého člověka (Hnilicová, 2005, s. 208–209), i toho, který je upoután na lůžko, trpí demencí nebo umírá. (str. 11)

***

 Prvky reminiscence zahrnuje rovněž koncept sebeudržovací terapie – Selbst-Erhaltungs-therapie (SET), jehož autorkou je německá neuropsycholožka Barbara Romero. Jde o integrativní přístup k lidem s demencí a jejich blízkým založený na poznání jejich deficitů, ale i jejich zdrojů a potřeb. Tento přístup je nezbytný pro každodenní plánování a nastavení péče. Významným zdrojem je rodina a její vzpomínky stejně jako aktuální vzpomínky lidí s demencí, které jsou přijímány s veškerou vážností. Důležitá je úprava prostředí, které má být podpůrné, stimulující, v němž reminiscenční podněty hrají významnou roli. Romero hledá způsob, jak pomoci lidem s demencí udržet si své místo v lidském společenství. Nachází jej v respektu k individuálním přáním, životnímu smyslu a zapojení každého člověka do každodenního života tak, aby jej mohl prožít v radosti a pohodě (Romero, Wenz, 2018).
Z uvedeného výčtu vzdělávacích programů, konceptů a koncepcí péče vyplývá, že reminiscence jako pojem je u nás jíž dostatečně rozšířen a využíván. Reminiscenční metody, aktivity, programy či projekty se staly běžnou součástí práce se starými lidmi v institucích, rodinách i komunitách. Životopis, biografie či životní příběh stejně jako reminiscenční rozhovor jsou považovány za východisko individualizované péče. Skupinová reminiscence je zařazována mezi aktivizační činnosti stejně jako společné vaření tradičních jídel. Vytváření vzpomínkových beden, krabic, kufrů či kufříků patří k zajímavé nabídce některých domovů pro seniory. Vzpomínkové knihy, knihy života, biografické listy či rodokmeny se stávají opěrným bodem smysluplné komunikace se seniory. (str. 14)

Pokračujte v ukázce.

 

O autorkách

Hana Čížková vyučuje reminiscenci na vyšší odborné škole sociální a pedagogické Jabok a podílí se již léta na nejrůznějších reminiscenčních aktivitách. Zapojila se zejména do výcviku reminiscenčních asistentů v rámci projektu Evropské reminiscenční sítě „Vzpomínejme, když pečujeme“ v letech 2012 – 2014. Pod hlavičkou Reminiscenčního centra koordinovala mezigenerační reminiscenční projekt „Pokladnice vzpomínek“ pro školní děti a jejich prarodiče. Ráda zpívá, hraje na kytaru a pečuje o svoji babičku, tři dcery a psa. To vše považuje za své cenné zdroje pro práci s reminiscencí, na níž si cení příležitosti pro tvořivost, objevování a spolupráci se lidmi, které to baví.

Hana Janečková koncem 90. let navštívila reminiscenční centrum v Londýně paní Pam Schweitzer, se kterou se zde setkala a díky čemuž ji reminiscence zaujala. Měla pak příležitost spolupracovat s ní a dalšími kolegy z Evropské reminiscenční sítě na několika mezinárodních projektech – „Živé vzpomínky“ (umění reminiscenčních beden), „Vzpomínejme společně“ (vzpomínání s pečujícími rodinami a jejich blízkými s demencí) a „Vzpomínejme, když pečujeme“ (výcvik facilitátorů reminiscenčních skupin pro rodiny a jejich blízké s demencí). Vedla výzkumný projekt Gerontologického centra v Praze věnovaný vlivu reminiscenční terapie na kvalitu života a zdraví seniorů v institucích, z něhož vzešla první knížka o reminiscenci u nás. Vyučuje reminiscenci v Diakonii ČCE a na Evangelické teologické fakultě UK. Ráda cestuje a poznává nové krajiny i lidi, s nimiž může spolupracovat.

Zdroj informací: Reminiscenční centrum

Nakladatelství Pasparta

Nakladatelství PASPARTA bylo založeno Národním ústavem pro autismus (dříve APLA Praha, Střední Čechy) jako sociální podnik s cílem vylepšit informovanost veřejnosti v oblasti autismu a dalších souvisejících oborech, a zároveň poskytnout lidem s poruchou autistického spektra pracovní uplatnění. Kladou si za cíl zlepšit informovanost v oblasti poruchy autistického spektra, vydávají publikace pro odbornou a další zainteresovanou veřejnost z oblastí psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky a dalších příbuzných oborů. V jejich nabídce naleznete také řadu publikací pro děti a odborné semináře.

————————————————

Známe to všichni. Zasekneme se v nekonečné koloně, celý víkend strávíme doma kvůli deštivému počasí, nudíme se na rodinné večeři. Britský autor přichází s tipy na 100 nejrůznějších her, pomocí kterých se z každé nudné i nepříjemné situace rázem stane zábava.

100 her pro každou příležitost

Hrajte si s přáteli – kdekoliv a kdykoliv
Autor: Ivan Brett
Přeložil: Tomáš Bíla

Počet stran: 272
Vazba: brožovaná
Formát: 125×200 mm
ISBN: 978-80-7670-025-3
Doporučená cena: 298 Kč

Knihu 100 her pro každou příležitost vydalo nakladatelství Kazda.

Odložte mobil a pojďte si něco zahrát se svými blízkými. Skvěle se pobavíte.

Kniha je určena pro každého, kdo se chce odpojit od technologií a přeje si trávit více času s rodinou a přáteli. Nejen vedle nich, ale s nimi. Hry rozvíjejí představivost, schopnost řešit problémy i mezilidskou komunikaci. Pomůžou ulevit od digitálního přetížení a dají se hrát téměř při každé příležitosti. Rozproudí zábavu na rodinné oslavě či na večírku, zaženou nudu při dlouhé cestě autem, anebo si je prostě můžete zahrát jen tak – zlepší náladu po večeři, když jsou všichni spolu. Výhodou je, že k hraní stovky nápaditých her nepotřebujete vůbec nic, i tak je zábava zaručena.
Kniha je plná her, které dokážou sbližovat lidi, podněcovat komunikaci, probouzet tvořivost, zahřát vás, zchladit, prolomit trapné ticho, rozjet večírek… Je to sbírka stovky tvořivých, zábavných, kooperativních her rozdělených podle situací, ve kterých byste je mohli využít. Jedete na dovolenou? Na to je tu jedna kapitola. Chcete s rodinou večer strávit trochu času společně? V knize najdete deset perfektních her ke stolu. Je víkend, ale venku lije jako z konve? Není problém. Uvízli jste v nekonečné koloně? Jenom klid. Máme řešení.
Ivan Brett tuto knihu původně nazval podle jedné z her – Podlaha je láva (The Floor Is Lava), která je u nás méně známá, přesto stojí za vyzkoušení. Pokud se vám hry budou líbit, dalších 101 tipů na dobrou zábavu najdete také v knize Ivana Bretta Hry proti nudě.

 

Ukázka z knihy

 Silnice je totálně ucpaná; někde před vámi se stala nehoda. Připadá vám, že jste se už aspoň hodinu nepohnuli z místa. V kufru auta před sebou vidíte psa, který se rozrušeně točí kolem dokola a neslyšitelně štěká. Děti měly být už před deseti minutami na plavání, a vy jste zatím ani neprojeli nejrušnější částí města. Teď si v duchu nadáváte, že jste najeli na dálnici, protože se vám nechtělo kličkovat přes průmyslovou zónu. Z rádia, které neumíte přeladit, hraje vážná hudba. A vy potřebujete něco, abyste se z toho všeho nezbláznili.
Právě to tu pro vás mám. V téhle kapitole najdete deset nejlepších her pro situace, kdy máte jen sami sebe, zamlžená okénka a spoustu času. Na tyhle hry nepotřebujete vůbec nic. Jsou dost zábavné na to, aby odvedly vaše myšlenky od ubíjejícího čekání, a dokonce při nich můžete ucpanou silnici využít. A když pět minut před koncem dorazíte na to plavání, budete nakonec trochu zklamaní, protože si tam zdaleka neužijete tolik legrace, jako když jste na kolemjdoucí na chodníku řvali jako piráti nebo porazili celou rodinu v Autokriketu. (str. 14)

***

Je jaro, neděle odpoledne a venku lije jako z konve. Nechtělo by se vám z domu, ani kdyby v něm hořelo, ale vevnitř vás už taky nic nebaví. Je to taková nuda, že i slovo „nuda“ je děsně nudné. Děti už z toho lezou po stěnách. (Ne doslova. Vlastně počkat… ano, doslova! Radši je sundejte ze záclony dřív, než se s nimi utrhne.)
Potřebujete něco, cokoli, čím byste se zabavili, jinak se celý váš víkend stane jen rozvleklou míchanicí z bolestí hlavy, křiku a mlsání. A hádejte, co pro vás mám v téhle kapitole?
Na následujících stránkách najdete hry vhodné pro deštivá odpoledne. Některé z nich využívají vaše domácí prostředí, takže není důvod je opouštět, ale budete se na něj muset podívat úplně novýma očima. Jiné jsou tak tvůrčí nebo strhující, že s nimi přečkáte tropickou bouři a ani si nevšimnete, že venku pršelo. Takže i ve chvíli, kdy nemůžete vystrčit nos ze dveří, vám stačí jenom kus papíru, anebo v jednom případě pánvička, abyste si užili báječné odpoledne! (str. 132)

Jaké další tipy v knize objevíte? Přečtěte si celou ukázku.

 

O autorovi

Ivan Brett žije na severu Londýna a svůj čas dělí rovnoměrně mezi učení, psaní a adoptování zrzavých zvířat. Rád proměňuje život lidí ve hru, protože právě hrou se nejlépe učíme, seznamujeme a objevujeme nové věci. Jeho sbírka her The Floor is Lava (Podlaha je láva), která v českém překladu vychází pod názvem 100 her pro každou příležitost, se stala mezinárodním bestsellerem.

Zdroj informací: Kazda

Nakladatelství Kazda

Nakladatelství KAZDA přináší čtenářům výjimečné knihy o přírodě, udržitelnosti, netradičním cestování a umění. Filozofií nakladatelství je přinášet kvalitní české a zahraniční tituly, které zajímavým obsahem čtenáře vnitřně obohatí, podpoří jejich vztah k přírodě a přispějí k formování udržitelnější budoucnosti. V nabídce najdete populárně-naučné knihy pro všechny generace – od leporel přes příběhy inspirované přírodou, osudy zvířat i lidí, cestopisy, inspiromaty či atlasy, až po náročnější čtení od předních světových biologů, jakými jsou britský ornitolog Tim Birkhead nebo mykolog Merlin Sheldrake. Nejoblíbenějším autorem nakladatelství je známý německý lesník a ochránce přírody Peter Wohlleben. Knihy, které mají smysl v Nakladatelství KAZDA vychází od roku 2014.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Kterému z dnešních rádců dáváte přednost? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeDívka pod hladinou
Příběhy dospívajících v krizi

Růžičková, Jana

Portál, 2021

zobrazit info o knizeReminiscence známá i neznámá
V rodině, v nemocnici, ve škole i v obci

Čížková, Hana – Janečková, Hana

Pasparta, 2021

zobrazit info o knize100 her pro každou příležitost
Hrajte si s přáteli – kdekoliv a kdykoliv

Brett, Ivan

Kazda, 2021

Napsat komentář