Kolektivní monografie o způsobech symbolického jednání v raném novověku

symbolicke_jednani
Symbolická komunikace je významným prvkem společnosti. V předmoderní době upevňovala sociální i politický řád, sloužila však na druhou stranu i k jeho kritice. Právě symbolickému jednání se recenzovaná publikace věnuje.

Publikaci Symbolické jednání v kultuře raného novověku vydalo roku 2019 nakladatelství Lidové noviny. Jde o kolektivní monografii, na které se podílelo více než dvacet historiků pod odborným vedením Josefa Hrdličky, Pavla Krále a Rostislava Smíška. Je věnována významnému českému historikovi Václavu Bůžkovi k jeho šedesátým narozeninám. Z Bůžkových děl připomeňme například tituly Rytíři renesančních Čech, Paměť urozenosti, Světy posledních Rožmberků anebo Smrt Rudolfa II.

Teoretický koncept symbolické komunikace je považován za jeden z nejvlivnějších přístupů ke studiu nových politických dějin. Tento přístup se zabývá především historickými událostmi pohledem soudobých aktérů v komunikačním prostoru veřejných rituálů. Veřejné rituály byly chápány jako formy sociálního jednání napříč všemi společenskými strukturami. Upevňovaly společenský řád a sloužily jako nástroj k demonstraci mocenské autority, legitimity i uspořádání předmoderní společnosti. Jsou jimi myšleny například korunovace, holdy, instalace biskupů, popravy a další veřejné události, ve kterých se uplatňovaly symbolické formy komunikace jako gesta, symboly, předměty či alegorické obrazy. Koncept klade důraz na rituály a ceremonie, které považuje za integrující prvky raně novověké společnosti.

Příspěvky historiků jsou rozděleny do čtyř částí. První část, pojmenovaná Symboly rituálu v nových politických dějinách, obsahuje studie věnující se například panovnickým vjezdům do měst, ceremoniálu přijetí vyslanců anebo korunovaci uherských královen. Texty v části Strategie jednání se zabývají vzdělanostním mecenátem coby prostředkem komunikace, konkursem na faráře, symbolickým jednáním v rámci manželské pře, utajovaným těhotenstvím v komunikaci vesnice a poddanskou argumentací. Obsahem segmentu Společenské role jsou příspěvky o pohřebních kázáních nad nekřtěňátky, proměnách militární maskulinity, dobrém jménu urozeného válečníka a o Lidmile z Lobkovic. Poslední část knihy, Paměť a reprezentace, se věnuje především reprezentativním předmětům, jako byly například meč, zbroj či obraz, a jejich symbolice.

Většina příspěvků v kolektivní monografii je určena spíše historikům, studentům historických oborů, nebo alespoň poučeným čtenářům, kteří si studie zaměřené na konkrétní jevy dají do kontextu se svými dříve získanými obecnějšími znalostmi. Čtenáře, kteří nedisponují hlubšími znalostmi z oboru historie, zaujme například studie Karla Vocelky Druhý život císaře Rudolfa II. v německy psané literatuře, která se zabývá Rudolfem II. v kontextu literatury převážně 19. století. Osobně mě velmi zaujal příspěvek Jaroslava Dibelky Utajované těhotenství a infanticidium v komunikaci raně novověké vesnice, orientující se především na principy fungování raně novověké sociální kontroly na základě analýzy případů vražd dětí narozených z mimomanželského vztahu.

Titul Symbolické jednání v kultuře raného novověku je souborem příspěvků zaměřených na jednotlivé aspekty symbolické komunikace raného novověku. Doporučuji jej především studentům historických oborů, ale jistě zaujme i dobře poučené laiky.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeSymbolické jednání v kultuře raného novověku
Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu

Hrdlička, Josef – Král, Pavel – (ed.), Rostislav Smíšek

Nakladatelství Lidové noviny, 2019

Napsat komentář