Vybrané předpisy stavebního práva

zobrazit info o knize
Nakladatelství Informační centrum ČKAIT
Vydáno   11/2013
ISBN 978-80-87438-42-8
Vydání 1.
Počet stran 432
Vazba lepená brožura
Doporučená cena 320 Kč

O knize

Obsahem publikace je aktuální verze prováděcích právních předpisů, které se týkají přípravy a provádění staveb z hlediska veřejného stavebního práva. Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vyhláška č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla. Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Doporučení:
Share