České pondělky: František Emmert – Václav Havel – muzeum v knize

Havel
Dnes vám přinášíme ukázku z knihy, která představuje průřez životem i dílem Václava Havla. Poznejte spletité životní osudy osobnosti, jež se dokázala tak výrazně zapsat do naší novodobé historie.

František Emmert: Václav Havel – muzeum v knize

Veřejná vystoupení koncem 60. let

Václav Havel zůstával po celý život vášnivým debatérem s potřebou vyjadřovat se k aktuálním společenským tématům a zapojovat se do veřejného života. Tato vlastnost v něm dřímala i v době, kdy jeho společenský vzestup a uplatnění prakticky nebyly možné. Už v listopadu 1956 poprvé veřejně vystoupil na aktivu začínajících umělců v Dobříši. Bylo mu tehdy dvacet let. Od stejného roku také nepravidelně přispíval do literárních a společenských periodik, vět­šinou recenzemi nebo kulturními kritikami. Nejčastěji publikoval v časopise Květy. Avšak na skutečné zapojení se do společenské debaty si musel ještě mnoho let počkat.

Až na konci 60. let – poté, co se doma i v zahraničí uvedl jako úspěšný a uzná­vaný dramatik – se rozhodl vstoupit s plnou vahou své osobnosti a svého jména do veřejného života. S první otevřenou kritikou režimu vystoupil na známém IV. sjezdu československých spisovatelů v červnu 1967, kde ovšem jeho projev zcela zastínili řečníci tehdy mnohem zvučnějších jmen. Pro širokou veřejnost, která nesledovala dění na divadelní scéně, Havel stále zůstával téměř nezná­mou osobou. Avšak v obci literátů se rychle prosazoval jako reprezentant nové, nejmladší generace dospívající až v období politického uvolnění po roce 1956. Sympatie si získával mimo jiné i tím, že byl nekomunista, čímž se odlišoval od většiny tenkrát uznávaných literátů. Nicméně etabloval se více jako literární aktivista nežli literát, což mu na věhlasu nepřidalo.

V období tzv. pražského jara (v březnu 1968) se připojil k výzvě sto pade­sáti československých spisovatelů a představitelů kultury na podporu začí­najícího reformního procesu. 4. dubna Literární listy uveřejnily jeho úvahu Na téma opozice o potřebě obnovy pluralitní demokracie v socialistickém Československu. Nutno ovšem dodat, že jeho článek nepředstavoval žádnou senzaci, neboť obnovu volební soutěže politických stran už před ním veřej­ně požadovali jiní, například komunista Zdeněk Mlynář přímo na stránkách Rudého práva. Přesto se jednalo o nejodvážnější hlasy, které na jaře roku 1968 zazněly. Většina komentátorů a glosátorů totiž stále podporovala faktický mocenský monopol KSČ, byť po provedení zásadních reforem.

Havel zůstával ke komunistickému reformnímu hnutí spíše skeptický. Doufal v úplné zhroucení režimu, nikoliv v jeho vnitřní přestavbu a polidštění. Postavil se do čela výhradně nekomunistických aktivit. V dubnu 1968 byl zvolen předsedou nově ustaveného Kruhu nezávislých spisovatelů. Stal se tak představitelem jedné z mála kulturních organizací před srpnem 1968 zcela nezávislé na politické moci v zemi, která se však v konkurenci se stávajícím svazem příliš neprosadila. Rovněž se zapojil do činnosti Klubu angažovaných nestraníků (KAN), který se profi loval jako nová nekomunistická aktivistická platforma s ambicí stát se v budoucnu zřejmě i politickou stranou. Podporoval iniciativu za obnovu sociálnědemokratické strany. Byl dokonce zvolen před­sedou (kupodivu málo známého) Koordinačního centra nezávislých organizací.

Období relativní svobody na konci 60. let využíval k častým cestám na Západ.

Na jaře 1968 navštívil USA. V divadle na Broadwayi zhlédl jednu ze svých her. Tehdejší uvolněná atmosféra a zejména rebelující mládež na Západě ho silně ovlivnily. Dokonce se zúčastnil jednoho z legendárních protestních pochodů v newyorském Central Parku. Podle mnohých svých pozdějších kritiků zůstal po zkušenosti z těchto výjezdů již navždy „dítětem 60. let“. Záhy se profi loval jako ideový stoupenec západoevropské sociálně a ekologicky orientované levice, což mu zůstalo vlastní i do dalších desetiletí. Mnohem později prohlásil, že politickým programem mu byli vždy nejblíž západoněmečtí Zelení. Nikdy nepatřil k vyznavačům konzervativních hodnot či nekritickým obdivovatelům prosté­ho kapitalismu bez přívlastků. Bytostně odmítal snobství, naopak mu imponovalo jisté rebelství. Tomu na konci 60. let přizpůsobil i ležérní styl oblékání a celkovou image (například si nechal narůst delší vlasy). Začal poslouchat undergroundovou hudbu, zejména si oblíbil amerického zpěváka Franka Zappu. Václav Havel zůstával po celý život typickým nonkonformistou.

V létě 1968 Václav Havel odešel z Divadla Na zábradlí, aby se mohl „na plný úva­zek“ věnovat společenským aktivitám. Stal se svobodným umělcem a rozhodl se žít jen z honorářů za své hry. Poprvé v něm získal navrch občanský aktivista-nad umělcem. Ale jen velmi nakrátko…

Veškeré naděje na demokratizaci společnosti vzala invaze pěti armád členských zemí Varšavské smlouvy 21. srpna 1968. Jednatřicetiletý Havel se tehdy spolupodílel na svobodném vysílání Československého rozhlasu z libereckého studia. Jeho komen­táře z prvního týdne sovětské okupace předčítal do éteru herec Jan Tříska. Později společně s Milanem Kunderou otevřel v časopise Tvář celospolečenskou diskusi Český úděl o perspektivách (či spíše neperspektivách) občanského odporu vůči vojenské okupaci, která se stala aktuální zejména po smrti Jana Palacha počátkem roku 1969.

„Státní“ Svaz československých spisovatelů se po 21. srpnu 1968 odpoutal od vlád­ní moci a začal se vyvíjet zcela samostatně. V té době se v něm angažoval i Havel. Dokonce se stal členem jeho nejužšího výboru. Nezávislá profesní organizace se transformovala ve Svaz českých spisovatelů (v souvislosti s federalizací státu) v čele s Jaroslavem Seifertem. V červnu 1969 nový svaz zorganizoval svůj ustanovující V. sjezd, na kterém mimo jiné odsoudil nastupující normalizační politiku KSČ.

K prvnímu výročí sovětské okupace 21. srpna 1969 vydal Havel společně se spisovatelem Ludvíkem Vaculíkem petici Deset bodů, ve které autoři opět . odsoudili postupující normalizaci a ústup od reforem a demokratizačního procesu. Tentokrát proti jejich podpisové akci zasáhla státní moc. Během podzimu se dokonce připravovalo Havlovo trestní stíhání, avšak nakonec se od něj upustilo.

V roce 1969 byly všechny Havlovy hry dány na tzv. index. Nesměly se hrát ani vydávat tiskem. Přesto ještě stihl do kon­ce roku vydat sborník Podoby II s texty čerstvě zakázaných  , autorů. Hned poté následovalo úplné vypuzení z ofi ciální, státem povolené a kontrolované kulturní scény. V roce 1970 režim rozpustil i Svaz českých spisovatelů. Havlova  díla musela být do po­slední knihy odstraně­na ze všech školních i veřejných knihoven. Stal se z něj „zakázaný autor“. U části kulturní veřejnosti to pochopi­telně zvýšilo jeho popu­laritu. Avšak skutečně známý zůstával spíše jen v kruhu velmi úzké inte­lektuální elity, s jejímiž předními představiteli se většinou znal osobně. Státní moc se snažila, aby se jeho jméno ve sdělova­cích prostředcích praktic­ky vůbec neobjevovalo.

 

Knihu Václav Havel – muzeum v knize vydalo nakladatelství Cpress.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeVáclav Havel - muzeum v knize
1936–2011

Emmert, František

Computer Press, 2012

Napsat komentář