Historické studie – nové průhledy do našich dějin

historie uvod
Dnes si představíme několik historických studií zabývajících se různými tématy – životem a dobou apoštola Pavla, korespondencí císařovny Sisi, tiskovou politikou v českých zemích v době normalizace, či historií konspiračních teorií.

Historička a profesorka Bostonské univerzity a Hebrejské univerzity v Jeruzalémě Paula Fredriksenová vás ve své knize blíže seznámí s apoštolem Pavlem.

Kniha je vynikající studií života a doby apoštola Pavla. Renomovaná americká historička velice přístupným a čtivým stylem navazuje na svá předchozí díla věnovaná sv. Augustinovi, Ježíši Kristu coby historické postavě a období raného křesťanství obecně.
Klade si za cíl vyvrátit tradiční antisemitské stereotypy spojené s interpretací textů sv. Pavla a zasadit jeho život, filozofii i misijní činnost do širšího kulturního a náboženského prostředí středomořské civilizace 1. století. Značnou pozornost přitom věnuje vyvrácení novodobé představy o vzájemné výlučnosti pojmů křesťanský a židovský, nejednotnosti a nestálosti náboženských proudů starověkého judaismu a vztahům mezi v diaspoře žijícími Židy a jejich pohanským okolím. Pavla představuje jako plnohodnotného člena židovské náboženské tradice, nikoli prvního ze skutečně „nežidovských“ křesťanů. Z pozice nezaujaté odbornice a zároveň zdatné popularizátorky dokáže zaujmout čtenáře laické i zasvěcené.

Apoštol Pavel, posel Božího království

Autorka: Paula Fredriksenová
Přeložil: Jan Petříček

Počet stran: 320
Vazba: brožovaná
Formát: 144×205 mm
ISBN: 978-80-88411-18-5
Doporučená cena: 428 Kč

Knihu Apoštol Pavel, posel Božího království vydalo nakladatelství Maraton.

Ukázka z knihy

Bez ohledu na zmatky a rozpory v našich pramenech a nejistotu stran toho, co vyprávějí, můžeme toto přesvědčení, že Bůh vzkřísil Ježíše z mrtvých, vztáhnout k celému rozsáhlému světu starověkých židovských tradic – biblických i mimobiblických –, naléhavých očekávání a pevných jistot. A ty všechny se zase shodují s úvodním Ježíšovým prohlášením: „Přiblížilo se království Boží.“ (Mk 1,15)
Toto zakládající proroctví poskytlo prvotnímu hnutí velkou část jeho poselství i motivace. Samo o sobě by nicméně nejspíš nestačilo k tomu, aby se Ježíšovi učedníci po jeho smrti vydali z Jeruzaléma do Caesareje a Joppe, pak do Damašku a Antiochie a nakonec až do Říma. Ve staletích před Ježíšem i po něm jiní židovští vizionáři vyslovili podobná proroctví a také shromáždili vlastní skupinky oddaných následovníků, přesto však po jejich smrti nevznikla žádná trvalá misijní hnutí. (str. 19)

Dočtěte si ukázku.

O autorce

Paula Fredriksenová, historička a profesorka Bostonské univerzity a Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, se zaměřuje na dějiny raného křesťanství. Svůj odborný zájem přitom soustřeďuje na obyvatele dávného Středomoří – ať pohany, Židy nebo křesťany – v interakci s řadou činitelů působících v jejich tehdejším geocentrickém vesmíru: od božstev a kosmických sil přes netělesné bytosti až po pozemské divotvůrce. Svou erudici autorka uplatnila nejen v rozsáhlé publikační činnosti, ale i jako popularizátorka svého oboru v televizní a dokumentární tvorbě. Výsledky své vědecké práce publikovala mimo jiné v knihách From Jesus to Christ (1988, Od Ježíše ke Kristovi), Jesus of Nazareth, King of the Jews (1999, Ježíš nazaretský, král židovský), Augustine and the Jews (2008, Augustin a Židé) nebo When Christians Were Jews (2018, Když křesťané byli Židy).  Od roku 2013 působí též v Americké akademii umění a věd.

Zdroj informací: nakladatelství Maraton

————————————————

Zajímá vás život Alžběty Bavorské zvané Sissi – rakouské císařovny a manželky císaře Františka Josefa I.? Pak si nenechte ujít knihu Dopisy od Sisi, v níž najdete císařovninu dosud nezveřejněnou korespondenci – nejen tištěné dopisy, ale i historický rozbor doby a okolností, kdy byly psány.

O rakouské císařovně Sisi bylo napsáno mnoho knih. Jen málo z nich ale vychází z autentických primárních pramenů. A ještě méně se jich opírá o její vlastnoručně psané dopisy.
Dopisy od Sisi nabízejí jedinečnou možnost začíst se do 24 Alžbětiných dosud nepublikovaných osobních psaní, která pocházejí z Tajného domácího archivu rodu Wittelsbachů. Jedná se o nesmírně vzácné dokumenty, umožňující čtenářům poznat císařovnu osobně.
Co svěřovala jejich adresátům? Jaký k nim měla vztah? Co o ní vypovídá její osobitý rukopis? Jak se její korespondence měnila v čase? Kniha představí Alžbětu v různých životních etapách, se všemi jejími radostmi i starostmi.
Český překlad dopisů doplňují skeny vybraných originálů a erudovaný výklad autorky.

Dopisy od Sisi

Dosud nezveřejněná korespondence císařovny
Autorka: Dagmar Beňaková

Počet stran: 120
Vazba: brožovaná
Formát: 165×235 mm
ISBN: 978-80-271-5077-9
Doporučená cena: 299 Kč

Knihu Dopisy od Sisi vydalo nakladatelství Grada.

Ukázka z knihy

O Alžbětě se dočteme, že spatřila světlo světa na Štědrý večer roku 1837 v mnichovském paláci svého otce vévody Maxe. Jsou zde uvedena jména tří svědků porodu, jimž bylo děťátko ukázáno (z ložnice vévodkyně bylo doneseno přes její šatnu do bílého budoáru, kde se shromáždili). Byli to Sebastian svobodný pán von Schrenck (1774–1848), státní ministr spravedlnosti, dále Ludvík rytíř von Wirschinger (1781–1840), státní ministr financí, a konečně (Bedřich) August svobodný pán von Gise (1783–1860), ministr královského domu a zahraničí. (str. 16)

Nezapomeňte se podívat na celou ukázku.

O autorce

JUDr. PhDr. Dagmar Beňaková, Ph.D., LL.M., vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a rovněž Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (obor německá a rakouská studia). Absolvovala řadu zahraničních pobytů, během nichž se věnovala právu, historii i cizím jazykům. Nyní pracuje na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky. V minulosti externě vyučovala na Právnické fakultě a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
Pod svým rodným příjmením (Černá) publikovala jednu monografii, celou řadu článků v odborných časopisech a příspěvků ve sbornících a kolektivních monografiích. Jeden z příspěvků vyšel také pod jejím současným příjmením. Ve volném čase se věnuje hlavně své rodině, četbě a cestování.
Již od dětství putuje po stopách císařovny Alžběty Rakouské, zvané Sisi. Stejně intenzivně sbírá a studuje veškerou dostupnou literaturu o císařovně, a to nejen v češtině, ale především v němčině, dále v angličtině, francouzštině, maďarštině, italštině a španělštině. Od svých vysokoškolských studií také k tomuto tématu vyhledává v archivech a knihovnách primární prameny. Napsala knihy Toulky po stopách císařovny SisiZa sluncem po stopách císařovny Sisi.

Zdroj informací: nakladatelství Grada

————————————————

Na události odehrávající se ve 30. letech 20. století v Palestině se ve své knize Jiná válka zaměřil izraelsko-německý historik Dan Diner.

Výkladu a popisu událostí druhé světové války bylo věnováno bezpočet knih. Přesto stále vznikají nové: pohled na více než osmdesát let staré události se neustále vyvíjí a názory se různí. Mezi politiky a ve společnosti obecně stále najdeme dost takových, kteří se při obhajobě svých postojů nadále odvolávají na druhou světovou válku. Dodnes platí, že konflikt v podobném rozsahu naše civilizace nikdy předtím nezažila, tato válka navíc umožnila i jednu z nejtragičtějších kapitol dějin lidstva, holokaust.

Izraelsko-německý historik Dan Diner nabízí ve své poslední knize pohled, který by mohl být zajímavý i pro českého čtenáře: vypráví o událostech v židovské a arabské Palestině v druhé polovině třicátých let 20. století a během druhé světové války, kde sice žádné boje mezi Spojenci a Osou neprobíhaly, ale kde se neméně urputně bojovalo o budoucí osud židovské i arabské komunity. Diner ale nezůstává jenom u chronologie událostí: popisuje druhou světovou válku optikou „jihu“, tedy z jiného místa, než jsme my Evropané zvyklí. Při pohledu z Palestiny navíc vyniká skutečně globální charakter tohoto konfliktu, kde všechno souviselo se vším.

Uvidíme bojiště i události doslova z celého světa: sionistické aktivisty, arabské povstání v Palestině, soupeření Ruska a Japonska na Dálném východě, spojenectví Hitlera se Stalinem, které se rozpadlo po německém útoku na Sovětský svaz, problémy britského impéria v Asii, Africe i Irsku, nacionalistické hnutí v Indii, nepokoje v Iráku a Íránu, zájmy Spojených států v Pacifiku i v Evropě, osudy polské Andersovy armády, tragédie evropských Židů v továrnách na smrt a mnoho dalšího – Diner přesvědčivě ukazuje, že události druhé světové války lze pochopit jen jako celek. A v tomto globálním propletenci se odehrávala i tzv. „jiná, malá válka“, ve které si Židé museli v Palestině i jinde vybojovat právo na další existenci.

Jiná válka

Židé a Arabové v Palestině za druhé světové války 1935–1942
Autor: Dan Diner
Přeložila: Dagmar Caklová

Počet stran: 272
Vazba: vázaná
Formát: 150×213 mm
ISBN: 978-80-271-3333-8
Doporučená cena: 449 Kč

Knihu Jiná válka vydalo nakladatelství Grada.

O autorovi

Dan Diner (1946) je německý historik a politický komentátor, pracuje na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě jako profesor soudobých evropských dějin. Je současně vedoucím Institutu Simona Dubnowa pro židovské dějiny a kulturu v Lipsku. Ve svých knihách a článcích se profiluje jako znalec světových dějin 20. století a dějin Německa, jako obhájce izrael­ské politiky a jako kritik antiamerikanismu.

Zdroj informací: cdk.cz

————————————————

Zajímáte-li se o období tzv. normalizace, osloví vás kniha Optimální cenzurou bude kádrová politika. Autoři Petr Andreas a Martin Štefek se zabývají politickými koncepcemi a přístupy ústředních orgánů vůči tisku.

Kolektivní monografie komplexně pojednává o tiskové politice v českých zemích v období tzv. normalizace. Autoři analyzují politické koncepce a přístupy ústředních politických a úředních orgánů vůči periodickému tisku, a to v obsahové (cenzura a propaganda), personální (kádrová politika) i materiální rovině (centrální plánování ekonomiky). Pomocí intenzivního studia archivních pramenů se jednotliví autoři zaměřují na zachycení dynamiky a funkcí institucionálních struktur zasahujících do systému informování – aparátu Komunistické strany Československa, cenzurních orgánů (ČÚTI, FÚTI) a bezpečnostních složek v letech 1968 až 1989.

Optimální cenzurou bude kádrová politika

Tisková politika v období tzv. normalizace 1968–1989
Autoři: Petr Andreas, Martin Štefek

Počet stran: 512
Vazba: vázaná
Formát: 140×206 mm
ISBN: 978-80-200-3461-8
Doporučená cena: 595 Kč

Knihu Optimální cenzurou bude kádrová politika vydalo nakladatelství Academia.

Ukázka z knihy

Co se tehdy v osmašedesátém tak radikálně změnilo? Cenzura byla zrušena zákonem až v červnu 1968 (podrobněji viz
2. kapitola). Skoro vše podstatné – zejména faktické zrušení cenzury – se na poli sdělovacích prostředků odehrálo předtím. Proměna systému informování tak souvisí s celkovou situací uvnitř klíčových institucí komunistického režimu. Vedení strany svůj program pro tuto oblast formulovalo často spíše ve vleku událostí, než že by je tímto programem definovalo. Polednovou situaci uvnitř KSČ lze snáze popsat než vysvětlit. Ještě v prosinci nebyl přicházející leden vnímán jako bod radikálního zlomu; Alexander Dubček nebyl vybrán jako jediný kandidát na nejvyšší pozici ve straně pro svůj domnělý či skutečný reformismus. (str. 27)

Přečtěte si celou ukázku.

O autorech

Mgr. Petr Andreas, Ph.D. je novinář, editor a literární historik. Narodil se roku 1985 v Pelhřimově, vyrůstal v Černovicích u Tábora a Českých Budějovicích, žije v Praze. Vystudoval estetiku a literární vědu na Filosofické fakultě UK. Rok strávil na univerzitě v belgické Lovani, kde potkal svou budoucí manželku, a půl roku v anglickém Sheffieldu, kde se z něj stal anglofil. Pracuje na 2. lékařské fakultě UK jako webeditor, působil a vyučoval na FF UK, píše kulturní a politickou publicistiku. Ve volném čase se věnuje rodině – manželce a dvěma dětem, čte, cestuje a chodí po horách, přednáškách a výstavách.

Zdroj informací: Albatros media

Mgr. Martin Štefek, Ph.D. se narodil v roce 1985, je ředitelem Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se teoriemi nedemokratických režimů, českými soudobými dějinami a politickou kulturou. Publikoval několik studií o problematice pozdní normalizace.

Zdroj informací: nakladatelství Grada

————————————————

Víte, co se myslí pojmem Konspirační teorie? Historii konspiračních teorií ve své knize odhalují autoři Jonn Elledge a Tom Phillips.

Zábavná kniha, v níž se smysl pro humor pojí s varováním před zhoubným účinkem konspiračních teorií.
Od autora bestselleru Dějiny lidských průserů aneb Co všechno jsme podělali.

Ať už jde o satanskou paniku nebo antivaxerské hnutí, přistání na Měsíci nebo aféru Pizzagate, my lidé jsme odjakživa měli ve zvyku věřit, že nám mocní lžou (a abychom si nekřivdili, občas tomu tak skutečně je). Ačkoli je ale zábava přihlásit se do skupinového chatu a potlachat si tam o chemtrails, události nedávných let nám ukázaly, že některé z těchto teorií si začaly žít vlastním životem – a že naše urputná honba za pravdou může ve skutečnosti páchat škody.

Tom Phillips a Jonn Elledge nás berou na fascinující, pronikavé a mnohdy vtipné putování světem starých a nových konspiračních teorií a pokoušejí se zodpovědět klíčovou otázku naší doby: Jak se odhlásit z internetových fór, kde se probírá QAnon, a začít opět věřit tvrdým důkazům?

Konspirační teorie

Historie (o)bludných teorií a jak jim nenaletět
Autoři: Jonn Elledge a Tom Phillips
Přeložila: Radka Knotková

Počet stran: 344
Vazba: vázaná
Formát: 145×210 mm
ISBN: 978-80-7689-234-7
Doporučená cena: 448 Kč

Knihu Konspirační teorie vydalo nakladatelství Jota.

Ukázka z knihy

Pár věcí stojí na tomhle příběhu za povšimnutí. Zaprvé že konspirační teorie šířené členy Trumpova tábora – ať už jim věřili nebo ne – se až překvapivě podobají nefalšované konspiraci, kterou spolu prezident a jeho přívrženci ukuchtili. Zadruhé že konspiracismus, nad nímž se tak často mává rukou jako nad doménou outsiderů, podivínů a deprimovaných, v tomto případě roztruboval samotný prezident Spojených států.
A zatřetí že konspirační teorie mají reálné důsledky. Při útoku na Kapitol zemřeli lidé a vůbec poprvé v dějinách Spojených států neproběhlo zcela poklidné předání moci, a to se volby pořádaly i za občanské války. (str. 13)

Prolistujte si i další ukázky.

O autorech

Jonn Elledge je novinář, pravidelně přispívá do The Big Issue a The New Statesman. V minulosti pracoval jako zástupce šéfredaktora The New Statesman, kde stál u zrodu webu o urbanismu CityMetric a staral se o jeho chod. Také moderoval podcast Skylines a napsal spoustu nasupených sloupků o krizi bydlení. Žije v East Endu v Londýně.

Zdroj informací: nakladatelství Jota

Tom Phillips je novinář a redaktor společnosti Full Fact, přední britské nezávislé organizace pro kontrolu faktů. Předtím pracoval ve společnosti BuzzFeed UK, kde vedl oceněný tým vývojářů, který tvoří nové inovativní redakční formáty. Jeho prvotina Dějiny lidských průserů aneb Co všechno jsme podělali vyšla v roce 2018 a od té doby byla přeložena do více než 30 jazyků.

Zdroj informací: nakladatelství Jota


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeJiná válka
Židé a Arabové v Palestině za druhé světové války 1935-1942

Diner, Dan

Grada, 2023

zobrazit info o knizeOptimální cenzurou bude kádrová politika
Tisková politika v období tzv. normalizace 1968–1989

Andreas, Petr – Štefek, Martin

Academia, 2023

zobrazit info o knizeKonspirační teorie
Historie (o)bludných teorií a jak jim nenaletět

Elledge, Jonn – Phillips, Tom

Jota, 2023

zobrazit info o knizeApoštol Pavel, posel Božího království

Fredriksenová, Paula

Maraton, 2023

zobrazit info o knizeDopisy od Sisi
Dosud nezveřejněná korespondence císařovny

Beňaková, Dagmar

Grada, 2023

Napsat komentář