Quo vadis, české dějepisectví?

na_vlnach_dejin
Historiografie bývá interpretována jako vyrovnávání se s minulostí. Nodl, autor knihy o minulosti, přítomnosti a budoucnosti českého dějepisectví, se ve svých studiích snaží nahlédnout na toto téma v kontextu vývoje společensko-politických podmínek.

Autorem publikace Na vlnách dějin, kterou vydalo roku 2020 nakladatelství Argo v edici Historické myšlení, je český historik zaměřující se na medievalistiku (odvětví historie zabývající se obdobím středověku) a historiografii Martin Nodl. Nodl se problematice dějepisectví věnoval již ve své knize Dějepisectví mezi vědou a politikou, ve které se zamýšlel nad propojením historického myšlení s dobovými společenskými představami a politickými podmínkami, představujícími jakési podhoubí historického myšlení. Z jeho knih orientovaných na dějiny středověku zmiňme tituly Středověk v nás, Tři studie o době Karla IV. a Dekret kutnohorský.

Publikace je sborníkem různých studií, zabývajících se širokým spektrem témat spojených problematikou vývoje českého dějepisectví. Tyto studie, které psal autor v průběhu dlouhého časového období, rozebírají například možné přístupy ke studiu dějin české historické vědy v době mezi lety 1945 až 2000, krize české historiografie anebo dějepisecký přístup k tématům jako předhusitské mory a středověké testamenty.

Nodl si nevšímá pouze proměn historiografie pod tlakem sociálně-politických podmínek, ale sleduje i to, jak se dějepisectví transformuje prostřednictvím vývoje osobností konkrétních historiků. V samostatné části (celkem je kniha rozdělena do čtyř oddílů) představuje autor sedm kapitol, z nichž každá se věnuje jednomu významnému českému nebo zahraničnímu historikovi. Z českých dějepisců se Nodl zabývá Františkem Grausem, Františkem Hoffmannem a Josefem Polišenským, ze zahraničních pak Stanisławem Bylinou, Bronisławem Geremkem, Fernandem Braudelem a Georgesem Dubym.

Na vlnách dějin je publikace určená zejména pro historiky (popřípadě pro ty, kteří se historii věnují hlouběji). Čtenářům, které zajímají rozporuplné historické osobnosti, velké bitvy a slavné revoluce, ale neholdují „metodologickým“ záležitostem, pravděpodobně většina autorových studií nic říkat nebude. Nicméně i takovým čtenářům mohu doporučit minimálně jednu studii z knihy, konkrétně tu s názvem Georges Duby a středověká mentalita, která by měla být bez problémů čitelná i pro čtenáře-laika.

Nodlovy studie jsou psány čtivým jazykem, autor se snažil své myšlenky vysvětlit bez zbytečně komplikovaných formulací. Studenti historie a příbuzných věd se díky nim seznámí s problémy, které historiografie v minulosti řešila či aktuálně řeší, což je významným přínosem pro studium těchto oborů.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeNa vlnách dějin: minulost, přítomnost a budoucnost českého dějepisectví

Nodl, Martin

Argo, 2020

Napsat komentář