Moskva jako následník Říma a Konstantinopole

moskva_treti_rim
Myšlenka Moskvy jako Třetího Říma vznikla díky mnichu Filofejovi ve dvacátých letech 16. století a s různou intenzitou přetrvala až do současnosti. Sborník prací předních historiků a historiků umění zkoumá tento koncept z různých úhlů pohledu.

Publikace Moskva – Třetí Řím s podtitulem Od ideje k symbolismu, kterou vydalo roku 2019 nakladatelství Lidové noviny, je společným dílem kolektivu autorů, složeného především z ruských a českých historiků a historiků umění. Z českých autorů jmenujme Pavla Bočka, který působí při Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a specializuje se na středověké dějiny východní Evropy a na církevní dějiny Ruska. Z ruských autorů zmiňme kupříkladu Archimandritu Makarije – pravoslavného duchovního, historika a medievalistu působícího na Katedře církevních dějin Moskevské duchovní akademie v Moskvě.

Představa o Moskvě jako o Třetím Římu vznikla ve dvacátých letech 16. století, kdy tuto koncepci vtělil do tří textů (dnes jsou označovány jako filofejovský cyklus) mnich pskovského Jeleazarova kláštera Filofej. Filofej řešil otázku osudu garanta existence křesťanského světa, kterým byla v jeho představách římská říše. Tu dle jeho názoru nešlo zničit, protože se do jejích dějin vepsal svým narozením Kristus. První Řím padl dle jeho výkladu proto, že přestal plnit úlohu ochránce křesťanského světa kvůli křesťanům, kteří se nechali přelstít císařem Karlem a papežem Formosem. Poté se věčná římská říše přesunula na východ do Konstantinopole, který se stal Druhým Římem. Ta padla podle Filofeje proto, že byzantští představitelé podepsali církevní unii a podřídili se latiníkům. Přesvědčení o tom, že nejdůležitější dějinná úloha patří moskevskému carství, přivedlo Filofeje k myšlence, že Moskva je Třetím Římem: „Všechny křesťanské říše zanikly a sešly se do jediné říše našeho gosudara, ta se podle proroctví stává římskou říší. Dva Římy padly, třetí stojí a čtvrtého nebude.“. Tato myšlenka následně přežila až do dnešních dnů, přičemž jde stále o jedno z nejkontroverznějších témat ruské historie.

Publikace sleduje dvě základní linie – historickou a uměleckohistorickou. Jejím hlavním cílem je přiblížit čtenáři období a širší historický kontext vzniku Filofejovy představy. Kapitoly s uměleckohistorickým přesahem se věnují reflexi konceptu Moskvy jako Třetího Říma v ruském umění a architektuře. Studie v knize jsou členěny chronologicky na čtyři hlavní části, které pokrývají období od 14. do 19. století. Každou z těchto částí uvozuje krátký text, usnadňující čtenáři orientaci v problematice a v ruských reáliích daného období.


Editor knihy upozorňuje na neustálenou podobu psaní velkých písmen u názvů klášterů a slovních spojení, jako je právě například Třetí Řím – v textu recenze jsem se proto řídila textem publikace coby vzorem.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeMoskva – Třetí Řím
Od ideje k symbolu

Boček, Pavel

Nakladatelství Lidové noviny, 2019

Napsat komentář