Sonda do politické činnosti prvního českého krále Vratislava

vratislav-prvni-kral
Kniha Lukáše Reitingera vychází z jeho disertační práce, obhájené na Masarykově univerzitě. Autor se zdařile popral s nedostatkem pramenů a čtenáři předkládá erudovanou sondu do Vratislavovy domácí i zahraniční politiky.

Autorem knihy Vratislav. První král Čechů, kterou vydalo nakladatelství Argo v roce 2017 v edici Ecce homo, je Lukáš Reitinger. Lukáš Reitinger vystudoval historii na Masarykově univerzitě v Brně, kde v současnosti působí na Ústavu pomocných věd historických a archivnictví. Publikoval množství odborných studií věnovaných moravským a českým dějinám středověku. Participoval na vydání sborníku Proměna středovýchodní Evropy raného a vrcholného středověku a spolupodílel se na vydání knihy Královská založení na jihu Čech za vlády posledních Přemyslovců.

Titul Vratislav. První král Čechů vychází z Reitingerovy disertační práce. Na základě dochované pramenné základny nebylo možné zpracovat komplexní Vratislavův životopis, autor se tedy vydal cestou analytických sond do Vratislavovy domácí i zahraniční politiky. Na své cestě přečetl a kriticky zhodnotil velké množství pramenů i literatury, které se mu staly platformou pro práci rozsáhlou nejen co do počtu stran, ale i co se rozsahu probíraných témat týče.

Autor se velmi podrobně zajímá o historiky často probíraná témata, jako je například problematika českého a polského královského titulu, které měl dle Kosmovy kroniky Vratislav získat v Praze, nebo otázka, jestli měl Vratislav v úmyslu udělat z Vyšehradu místo nové královské tradice. Tam, kde autor nenachází jasné závěry, nastiňuje alespoň možnosti (samozřejmě na základě historického bádání).

Silnou stránkou knihy jsou pasáže, které kriticky hodnotí použité prameny. Například v případě Kosmovy kroniky přičítá autor Kosmovu nedostatečnou „výřečnost“ ohledně Vratislavovy vlády skutečnosti, že Kosmas byl člověkem konzervativním a Vratislavovy ambice tudíž vnímal jako narušování starých dobrých pořádků. Jiné prameny autor hodnotí po důkladné kritice jako spíše nespolehlivé.

Titul Vratislav. První král Čechů je na první pohled velmi erudovanou a s pečlivostí psanou historickou monografií. Autor se zabývá obrovským množstvím nejrůznějších témat, která zkoumá jak na podkladě dobových pramenů, tak se zahrnutím výsledků zkoumání historiků. Knihu doporučuji především těm, kteří se o historii zajímají na odbornější úrovni, jelikož na čtenáře jsou kladeny vyšší nároky v souvislosti s velkou odbornou úrovní textu.

Doporučení:

Související knihy

zobrazit info o knizeVratislav – První král Čechů

Reitinger, Lukáš

Argo, 2017

Napsat komentář