Žena dvou renesančních velmožů

polyxena
Polyxena z Pernštejna byla jednou z nejvýznamnějších žen české renesance. O životě této šlechtičny, o jejích světlých i temných stránkách vypráví biografická monografie české historičky.


Autorkou knihy Polyxena z Lobkovic: Obdivovaná i nenáviděná první dáma království je Marie Ryantová, ředitelka Ústavu archivnictví a pomocných věd historických Filosofické fakulty Jihočeské univerzity. Docentka Marie Ryantová vystudovala archivnictví a pomocné vědy historické na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracovala mimo jiné jako archivářka Národního muzea v Praze (působila zde rovněž jako kurátorka a zástupkyně vedoucího) a vedoucí Oddělení rukopisů a starých tisků a kurátorka v Knihovně Národního muzea. V současné době působí jako ředitelka Ústavu archivnictví a pomocných věd historických Filosofické fakulty Jihočeské univerzity. Knihu Polyxena z Lobkovic vydalo nakladatelství Vyšehrad v roce 2016.

Nikoli neprávem zařadil český historik Josef Janáček Polyxenu z Lobkovic do své monografie Ženy české renesance. Polyxena z Lobkovic, narozená jako Polyxena z Pernštejna, dcera nejvyššího kancléře Vratislava z Pernštejna a jeho manželky, španělské dámy Marie Maxmiliány Manrique de Lara y Mendoza, byla velmi vzdělanou ženou a věrnou katoličkou. Poskytla dokonce ve svém domě úkryt Vilému Slavatovi z Chlumu a Košumberka a Jaroslavu Bořitovi z Martinic, dvěma obětem pražské defenestrace. Kromě toho byla také manželkou dvou významných velmožů, nejprve umírněného katolíka Viléma z Rožmberka a posléze nejvyššího kancléře Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic.

Monografie Marie Ryantové ukazuje Polyxenu z Lobkovic jako složitou osobnost, aktivně se účastnící tehdejšího politického dění. Kvůli neustálým starostem o živobytí, které ve svém otcovském rodě Pernštejnů zažila, usilovala Polyxena po celý svůj život o dobré majetkové zajištění své i svého rodu, rozmnožovala statky a věnovala jim v rámci svých možností tu nejlepší péči. Obzvláště v období pobělohorských konfiskací neváhala využít příležitosti a shromáždila nemalé množství statků. Kniha představuje Polyxenu rovněž jako věrnou katoličku, jež ke své víře vedla i své poddané, leckdy snad i proti jejich vůli.

Kromě čtivého textu a informací, které zaujmou jak poučenější čtenáře, tak i ty, kteří stojí teprve na počátku svého zájmu o danou tématiku, obsahuje kniha velmi obsáhlý seznam pramenů a literatury a bohatý poznámkový aparát. Tyto části knihy budou zajímat především čtenáře mající o osobnost Polyxeny z Lobkovic hluboký zájem a plánující pustit se do vlastního průzkumu problematiky. Samotný výklad je pak logicky členěn do delších kapitol dle důležitých životních etap paní Polyxeny.

Polyxena z Lobkovic s podtitulem Obdivovaná i nenáviděná první dáma království je kvalitně napsanou a rozsáhlou pramennou základnou podloženou monografií, mající potenciál zaujmout široké spektrum čtenářů nejen velkým množstvím zajímavých informací, ale i čtivým textem a bohatým obrazovým doprovodem.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizePolyxena z Lobkovic
Obdivovaná i nenáviděná první dáma království

Ryantová, Marie

Vyšehrad, 2016

Napsat komentář