Masaryk a jeho snahy o demokratizaci společnosti

masaryk-demokrat
O prezidentu Osvoboditeli již byl sepsán nespočet historických prací rozebírajících jeho politickou činnost i soukromí ze všech možných detailů. Nový titul české historičky se zaměřuje na celoživotní demokratizační úsilí prvního československého prezidenta.

Autorkou knihy Masaryk – demokrat s podtitulem Od České otázky k ženskému hnutí a Nové Evropě, kterou vydalo roku 2016 nakladatelství Novela bohemica, je česká historička Marie L. Neudorflová. Marie L. Neudorflová vystudovala historii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a politologii a historii na University of Alberta v Kanadě, kam odešla v přelomovém roce 1968. Působila na několika kanadských univerzitách a v Kanadském národním archivu. Od konce 90. let žije trvale v České republice, přednášela na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Mezi léty 1999 a 2011 pracovala v Masarykově ústavu Akademie věd ČR a v Ústavu T. G. Masaryka. Mezi její díla patří monografie České ženy v 19. století a studie T. G. Masaryk – politický myslitel.

Titul Masaryk – demokrat rozebírá Masarykovo celoživotní demokratizační úsilí v nejrůznějších oblastech, například ve vzdělávání a v otázce práv žen (Masaryk byl příznivcem ženské emancipace). Cílem publikace je mimo jiné přispět k pochopení Masaryka jako demokrata, přičemž pramenem jsou zde především Masarykovy původní texty. Práce obsahuje devět kapitol, z nichž každá se věnuje samostatnému tématu a může být čtena nezávisle na kapitolách ostatních.

Osobnost prvního československého prezidenta, který byl celkem sedmnáctkrát navržen na Nobelovu cenu míru, je zajímavá v tom, že snad nikdo jiný ve střední Evropě se v takové míře a do takové hloubky nezabýval problematikou demokracie. Není proto divu, že se Masaryk stal pro mnohé symbolem demokracie. Masarykovo ideové dospívání autorka rozebírá v první kapitole nazvané „Obecnější rysy Masarykových názorů na demokracii“. Další části knihy se již věnují konkrétnějším problémům v rámci tématu.

Například hned kapitola následující, pojmenovaná stručně „Česká otázka“, se zabývá Masarykovým stejnojmenným dílem, poprvé vydaným roku 1894. Masaryk jej psal v době, kdy rakouská vláda nelegitimně vyhlásila výjimečný stav v Čechách, což zahrnovalo zákaz politického sdružování a omezení svobody tisku. Masarykův text se soustřeďuje například na humanitní aspekty české reformace, otázku návaznosti českých dějin a na realismus jako vědeckou metodu. Jedná se o jedno z hlavních děl Tomáše Garrigua Masaryka, jež ve své době vyvolalo četné pozitivní i negativní reakce.

Neméně zajímavé jsou kapitoly věnující se Masarykově účasti v českém ženském hnutí nebo otázkám vzdělávání. Historicky naladěné čtenáře bude nejspíše zajímat Masarykovo úsilí o politickou demokratizaci habsburské říše. Autorka pojala problematiku velmi komplexně, o čemž svědčí i bohatý poznámkový aparát a seznam pramenů a literatury. Pro úspěšnou četbu knihy a postihnutí jejích hlavních myšlenek se předpokládá, že čtenář k ní bude přistupovat s jistými vědomostmi nejen o tématu, ale i o Masarykově době jako takové. Pro takového čtenáře bude četba titulu Masaryk – demokrat znamenat nejen potěšení z kvalitní a poutavě napsané knihy, ale rovněž přínos znalostí a možnost nahlédnout na problematiku z nových úhlů pohledu.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeMasaryk – demokrat
Od České otázky k ženskému hnutí a Nové Evropě

Neudorflová, Marie L.

Novela bohemica, 2016

Napsat komentář