Akademická čtvrthodinka

Erik Gilk_Akademicka ctvrthodinka
Akademická čtvrthodinka (A15) je studentský vědecko-popularizační projekt, který vznikl na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Jeho účelem je přinášet nejen akademické obci videa s vyučujícími jednotlivých kateder Filozofické Fakulty.

Zvolená témata prezentují současné společenské otázky a měla by podpořit veřejnou debatu na danou problematiku. Vyučující, kteří v A15 vystupují, se těmito otázkami dlouhodobě zabývají ve své vědecké práci. Zvolená vizuální forma se snaží odlišit od klasických vzdělávacích videí. Skrze animace a další grafické objekty pomáhá divákovi utvořit si plastičtější obraz tématu. „Akademická čtvrthodinka“ je sama hodně neurčitý časový údaj a tak navzdory tomu, že videa mají stopáž 3–5 minut, neklame svým názvem. Myslíme, že zhlédnutí by mohlo vést k několika minutám kontemplace, přemyšlení či k diskuzi s přáteli. A to už se ve čtvrthodinku snadno přehoupne.

V rámci projektu A15 se docent Erik Gilk rozhodl přiblížit širšímu publiku literární mainstream ne jako zavrženíhodnou kategorii, ale jako zdroj kvalitní literatury, o které však mnozí čeští čtenáři ví jen málo. Zpochybňuje pozici Michala Viewegha jako „nejlepšího“ českého autora středního proudu a místo něj nabízí divákovi několik oceňovaných autorů a zdrojů literární inspirace.


Erik Gilk

Erik Gilk_podobenkaErik Gilk (1973) je literární historik a kritik. Vystudoval obor čeština a historie na FF MU v Brně, kde rovněž absolvoval doktorské studium. Na konci 90. let působil jako učitel na základní škole, od roku 2000 je členem Katedry bohemistiky FF UP v Olomouci, nejprve v pozici odborného asistenta, nyní jako docent. Přednáší mj. českou literaturu první poloviny 20. století a současnou literaturu, vede semináře tvůrčí literární kritiky. V letech 2006–2008 byl zaměstnán též jako vědecký pracovník na částečný úvazek nebo jako externista v pražském Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Je členem redakční rady časopisu Český jazyk a literatura.

Vydal odborné monografie Poetiky a kontexty prózy Karla Poláčka (2005) a Vítěz i poražený. Prozaik Ladislav Fuks (2013), soubor literárních kritik Prozaická zastavení (2010) a studijní příručku Literárněkritické praktikum (2012). Editorsky a autorsky se podílel na multimediální aplikaci příručky Panorama české literatury. Literární dějiny od počátků do r. 1989 (2008). Dlouhodobě se zabýval dílem Karla Poláčka a spolupořádal pravidelná sympozia v prozaikově rodišti Rychnově nad Kněžnou a následně redigoval příslušné sborníky Karel Poláček a podoby českého humoru v české literatuře 19. a 20. století (2004), Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře (2007) a Karel Poláček a žánry beletristické publicistiky (2012). Edičně připravil závěrečný svazek Spisů Karla Poláčka pod názvem Úvahy, korespondence, deník (2001) a kritickou edici Almanachu na rok 1914 (2014). Autorsky přispěl do týmových publikací Czech literature at the Turn of the Millenium – Neue tschechische Literatur an der Jahrtausendwende (2003), Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století (2005), Hledání expresionistických poetik (2006), Svět kreslený slovem (2011), Město. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění (2011), V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích (2008) a V souřadnicích mnohosti. Interpretace české literatury první dekády nového tisíciletí (2014).

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeVítěz i poražený. Prozaik Ladislav Fuks

Gilk, Erik

Host, 2014

Napsat komentář