Krize pozdního středověku

Mor, flagelanti a vrazdeni Zidu
Některá období dějin jsou charakteristická vysokou koncentrací různých katastrof od epidemií nakažlivých nemocí až po společenské otřesy. Kniha Františka Grause se věnuje 14. století a jeho krizím s důrazem na městské prostředí.

Publikaci Mor, flagelanti a vraždění Židů s podtitulem 14. století jako období krize vydalo na konci roku 2020 nakladatelství Argo v edici Každodenní život. Titul napsal česko-německý historik František Graus, který se řadí k nejvýznamnějším českým medievistům (historikům orientujícím se na středověké období). Jeho práce vykazují značnou tematickou i časovou šíři – z těch nejznámějším lze jmenovat například dvoudílné Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské anebo Chudina městská v době předhusitské.

Ve své knize Mor, flagelanti a vraždění Židů se Graus věnuje tématu krize pozdního středověku. Na základě velkého množství pramenů sleduje krizové projevy, přičemž se orientuje zejména na městské prostředí, které bylo jakousi laboratoří náboženského a sociálního napětí vyvolaného v západní Evropě především morovou epidemií v období mezi lety 1347 a 1351. Graus se novátorsky zaměřil na protižidovské pogromy, které často reagovaly na vypuknutí moru a které živil středověký latentní antisemitismus. Dále autor zkoumal proměny náboženských a společenských představ, zapříčiněné věroučnou krizí a rozrušením stávajících sociálních vazeb.

Recenzovaný titul napsal autor již v 80. letech, jeho obsah však nezastaral. Text, který je velmi čtivý, podává věcnými argumenty podložený názor na povahu krizových událostí 14. století, přičemž jako obzvláště zdařilý lze hodnotit autorův rozbor církve a jejího podílu na evropské krizi. Nejdelší část knihy se věnuje židovským pogromům, u kterých autor zkoumá zejména jejich příčiny, přičemž akcentuje hlavně sociální otázky.

Považuji za podstatné dodat, že autor neztotožňuje pojem „krize“ s úpadkem nebo se ztroskotáním, ale spíše jej chápe jako rozpor a nutnost změn. V období pozdního středověku nedošlo k rozpadu vládnoucích společenských forem, ale započal tu vývoj, jenž ovlivnil dějiny mnoha evropských národů. Pojmu krize se autor obšírně věnuje v poslední části své knihy.

Knihu Mor, flagelanti a vraždění Židů považuji za velmi zdařilou práci, která je i přes dlouhá desetiletí od svého sepsání stále plná hodnotných informací, které využijí zejména studenti historie a příbuzných oborů. Díky její čtivosti však bude čtenářsky přitažlivá i pro širší okruh zájemců o historii.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeMor, flagelanti a vraždění Židů
14. století jako období krize

Graus, František

Argo, 2020

Napsat komentář