Nové pohledy na evoluci

Evoluce3
Ačkoli evoluce sama o sobě je nezpochybnitelnou záležitostí, její principy dosud nejsou plně vysvětleny. Jan Toman ve své publikaci shrnuje, co se v této souvislosti na poli evoluční biologie urodilo nového. Pozornost věnuje zejména teorii zamrzlé evoluce, kterou sám pomáhá rozvíjet.

Autorem knihy Evoluce3 s podtitulem Evoluční trendy, evolvabilita a teorie zamrzlé evoluce, kterou vydalo roku 2020 nakladatelství Academia, je český evoluční biolog Jan Toman. Toman se studiu evoluční biologie věnuje pod vedením známého českého parazitologa, evolučního biologa a evolučního psychologa Jaroslava Flegra, který se zabývá zejména výzkumem toxoplazmózy. Flegr formuloval teoretický koncept zamrzlé evoluce, jenž v sobě zahrnuje již dříve formulovanou teorii zamrzlé plasticity. Podle této teorie evoluční linie v čase postupně „zamrzají“ (snižuje se tedy jejich evolvabilita), přičemž existují různé možnosti, jak se lze takovému zamrzání vyhnout.

Publikace Evoluce3 se skládá ze tří hlavních částí. V první z nich se autor zabývá evolučními trendy (tedy jistými evolučními pravidelnostmi), jako například snižování disparity a evolučního potenciálu. Druhý segment knihy navazuje tématem evoluce evolvability, tedy jinými slovy schopností odpovídat na selekční tlaky. Nakonec v části třetí se Toman věnuje teorii zamrzlé evoluce, přičemž vysvětluje, jak různé důkazy (ať již paleontologické, genetické, nebo jiné) do tohoto konceptu logicky zapadají.

Jak sám autor již v úvodu konstatuje, publikace není popularizačním titulem, ale spíše odbornou monografií. I přesto se autor rozhodl být k čtenářům-neodborníkům shovívavý a obtížnější pojmy obšírněji popisuje ve vysvětlivkách, graficky oddělených od hlavního textu. Aby čtenář text korektně pochopil, měl by disponovat nejen znalostí oborové terminologie, ale zároveň by měl umět číst odborný text. Jinak řečeno – knihu nelze pročítat plynule jako román, je třeba občas zastavit, shrnout si přečtené informace, popřípadě se důkladněji zamyslet nad autorovými myšlenkami. Jako doplňkovou četbu k tomuto titulu bych doporučila publikaci Úvod do evoluční biologie od již zmíněného Jaroslava Flegra, která čtenáři poskytne právě takové znalosti, jež pro dobré porozumění Tomanova výkladu potřebuje.

Podle mého názoru je kniha Evoluce3 Jana Tomana vhodná spíše pro čtenáře, kteří se o evoluční biologii hlouběji zajímají a již mají určitou představu o pojmech, konceptech a výzkumných problémech, jež se s tímto vědeckým oborem pojí. Hlavní přínos publikace vidím v tom, že autor teorii zamrzlé evoluce vysvětluje podrobně a zároveň ji dává do širšího kontextu aktuálních poznatků evoluční biologie.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeEvoluce3
Evoluční trendy, evolvabilita a teorie zamrzlé evoluce

Toman, Jan

Academia, 2020

Napsat komentář