Komenského cesta z Labyrintu

labyrint-sveta-a-raj-srdce
Povinná školní četba, to nejsou jen staré nudné knihy, které jsme četli z donucení. Mnohá díla jsou dodnes živá a oslovují další čtenářské generace. V edici Česká knižnice znovu vychází díla českých velikánů. Právě vydanou novinkou je i Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského.

Edice Česká knižnice uvádí reedici jednoho z nejslavnějších děl české literatury Labyrint světa a ráj srdce. Komenského alegorické zobrazení marnivosti, ale i nebezpečí, nástrah, lstivosti a falše, nakonec však marnosti všeho počínání v obzorech veškerého jen světského světa, které vzniklo v roce 1623, je stále živé a aktuální. Samo částečně inspirováno triptychem Hieronyma Bosche Rajská zahrada podnítilo řadu nejen literárních ohlasů, ale i výtvarných reminiscencí přes Piranesiho či Maxe Ernsta až po Vladimíra Fuku.

Nové vydání vychází z posledního vydání za autorova života (Amsterodam 1663). Redakčně ji připravili Jaroslav Kolár a Markéta Selucká. Původní komentář Jaroslava Kolára aktualizoval přední komeniolog Tomáš Havelka. Kniha také obsahuje vysvětlivky k textu a překlady dnes již neznámých či zapomenutých výrazů starší češtiny.

Ukázka z knihy

Já slyše řeči takové, počnu sám v sobě vesel býti, že jsem takového vůdce našel: a prosím ho, aby tedy sobě práce nevážil světem mne provésti. Odpověděl: „Jak jiným v tom rád sloužím, tak i tobě,“ a ujaly mne za ruku: „Poďmež“ řekl. I šli jsme; a já řekl: „Nu rád se podívám, jaký je toho světa běh, a také-li v něm co jest, čehož by se člověk bezpečně držeti mohl.“ To slyše tovaryš můj, zastavil se a řekl: „Příteli, jdeš-li ty tím úmyslem, ne aby věci naše spatře obliboval, než aby o nich dle rozumu svého soud vynášel, nevím, jak by tím královna naše Její Milost spokojena byla.“

Pokračujte v čtení ukázky.

Labyrint světa a ráj srdce

Autor: Jan Amos Komenský

Vydalo: nakladatelství Host
Počet stran: 256
Vazba: vázaná
ISBN: 978-80-7491-154-5

 

Přečtěte si více o slavné knize Labyrint světa a ráj srdce, kterou nově vydalo nakladatelství Host

O autorovi

Jan Amos Komenský (1592–1670) byl poslední biskup Jednoty bratrské a jeden z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů. Během svého života si získal renomé především jako pedagog, resp. teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru. Byl jediným tvůrcem originální, filosoficky ukotvené pedagogické soustavy v českých zemích, zabýval se všeobecnou teorií výchovy, didaktikou, vytvořil speciální metodiku výuky jazyků a sám sepisoval originální učebnice. Už za Komenského života si získaly mimořádnou oblibu jeho jazykové příručky Janua linguarum reserata (Dveře jazyků otevřené, známé jako Brána jazyků otevřená) a Orbis sensualium pictus (Svět v obrazech). Komenský je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si přízvisko Učitel národů.

Literární odkaz Jana Amose Komenského, který byl coby nekatolík nucen od roku 1628 působit v exilu, je velmi obsáhlý a různorodý. Psal latinsky i bohatou a působivou češtinou. Tvořil spisy encyklopedické a jeho ideálem byla pansofie (vševěda), objímající veškeré tehdejší vědění, zanechal však také díla teologická i teosofická, hymnologická i hymnografická či všenápravná (výchovná, ale přesahující rámec didaktiky). Do obecného povědomí se zapsal také jako autor nejslavnějšího česky psaného díla 17. století s názvem Labyrint světa a ráj srdce.

(Zdroj informací: nakladatelství Host, cs.wikipedia.org)


Nakladatelství Host zaujímá v současnosti nepřehlédnutelné místo na českém knižním trhu. Vydává tradičně především kvalitní českou prózu a poezii, literární teorii i literaturu naučnou – publikace věnované zejména historii, sociologii, filmové vědě i dalším oborům. V posledních letech se výrazně rozšířila řada překladové beletrie, ale nově zde našla přístřeší například i prestižní edice Česká knižnice s výbory z děl českých klasiků.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeLabyrint světa a ráj srdce

Komenský, Jan Amos

Host, 2014

Napsat komentář