Podmínky pro zpracování osobních údajů

I.
Vymezení základních pojmů

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen Subjekt údajů); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;
 2. Subjektem údajů – uživatelé knižního webu a jakékoli jiné osoby (např. zákazníci či hosté Klubu knihomolů), jejichž osobní údaje Klub knihomolů zpracovává;
 3. Zpracováním – jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;
 4. Omezením zpracování – označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu;
 5. Evidencí – jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních kritérií, ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či zeměpisného hlediska;
 6. Správcem osobních údajů – Společnost, neboť tato určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; Společnost zpracovává osobní údaje sama, anebo k tomuto účelu využívá služeb zpracovatelů osobních údajů;
 7. Zpracovatelem – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Klub knihomolů  jakožto pro správce;
 8. Příjemcem – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování;
 9. Třetí stranou – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů;
 10. Souhlasem subjektu údajů jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů;
 11. Porušením zabezpečení osobních údajů – porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů;

II.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je Alena Badinová, IČ 06126031 se sídlem Pod Zárubou 543, Kuřim 664 34. (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Pod Zárubou 543, Kuřim 664 34
 3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

III.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a vyplněním registračních údajů na stránce klubknihomolu.cz.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění dohody (dohoda s redaktory, recenzenty, uživateli, výherci soutěží, aukcí).
 3. Správce zpracovává nezbytné technické údaje z webového serveru (např. IP adresu) za účelem zajištění regulérnosti soutěží.

IV.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • Právním základem je oprávněný zájem Klubu knihomolů poskytovat a nabízet zákazníkovi obdobné zboží, které odpovídá jeho potřebám, na základě společného obchodního vztahu mezi Klubem knihomolů a zákazníkem;
 • zajištění regulérnosti soutěží a aukcí;
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení, newsletterů, informací o probíhajících soutěžích a aukcích) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
 • váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení, newsletterů, informací o probíhajících soutěžích a aukcích) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší případné výhry, vydražené knihy, bez poskytnutí osobních údajů není možné ze strany správce plnit vaši výhru, zaslat vydražené tituly
 • zasílání obchodních sdělení a informací o probíhajících soutěžích a aukcích.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

V.
Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z dohody mezi Vámi a správcem a po dobu 5 let od vaší poslední aktivity na webu klubknihomolu.cz
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

VI.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce – nakladatelé)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží (nakladatelé – seznam nakladatelů je k dispozici na stránce Nakladatelé),
 • zajišťující služby provozování webu.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VII.
Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VIII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX.
Závěrečná ustanovení

 1. Registrací na web klubknihomolu.cz potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 8. 2018.