Vyškovský cedník 2018

cednik-nahled
Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov, příspěvková organizace, Klub přátel Knihovny Karla Dvořáčka, spolek a Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci Vyškov vyhlašují u příležitosti konání 22. ročníku Týdne knihoven další ročník literární soutěže Vyškovský cedník 2018.

I. Účastníci

Děti, mládež a dospělí z města Vyškova a Vyškovska v těchto kategoriích: 1. kategorie 11–14 let, 2. kategorie 15–19 let, 3. kategorie 20 a více let. Pro zařazení do jednotlivých kategorií je rozhodující věk dosažený v roce 2018.

II. Motto

1.kategorie – Na cestě
2. kategorie – Divný člověk
3. kategorie – „Člověk hledá těžko slova, má-li opravdu co říci.“ Erich Maria Remarque

III. Soutěžní práce

Rozsah soutěžních prací je pro 1. kategorii max. 5 normostran, pro 2. a 3. kategorii max. 10 normostran. Normostrana je standardizovaná strana textu o délce 1800 znaků včetně mezer, což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu. Práce většího rozsahu nebudou do soutěže přijímány.

Forma soutěžních prací: 1. kategorie – povídka nebo povídka s pohádkovými motivy. 2. a 3. kategorie – povídka ze současnosti, historická, vědecko-fantastická, detektivní, humoristická. Každá práce musí mít originální název, který nebude totožný s mottem.

Soutěžní práce musí být zaslány (nebo osobně předány) v tištěné formě v pěti výtiscích na poštovní adresu Knihovna Karla Dvořáčka, Zdeňka Adlerová, Nádražní 4, 682 01 Vyškov a zároveň v elektronické formě na e-mailovou adresu adlerova@kkdvyskov.cz .

Soutěžní práce se přijímají do 4. ledna 2019 včetně. Rozhodující je poštovní razítko na zásilce. Slavnostní vyhodnocení soutěžních prací proběhne v rámci Března – měsíce čtenářů v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově. Termín bude upřesněn v únoru 2019.

IV. Požadované údaje v přihlášce

Všichni soutěžící musí společně s vlastním příspěvkem zaslat svoje kontaktní údaje: jméno, datum narození, adresa, e-mail, telefon. Soutěžící v 1. kategorii musí dále zaslat buď údaje své školy: název a adresa školy, e-mail, telefon, nebo rodičů či jiné dospělé kontaktní osoby: jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefon. V případě, že účastník odevzdá soutěžní práci bez výše uvedených údajů, nebude tato do soutěže zařazena. Organizátor se zavazuje, že údaje o účastnících nebudou komerčně zneužity ani poskytnuty třetím osobám.

Přihlášku naleznete zde.

V. Autorská práva

Přihláška musí obsahovat čestné prohlášení autora, že přihlašovaný text je výhradně jeho vlastním dílem a dosud nebyl nikde publikován. Podáním přihlášky autor vyjadřuje svůj souhlas s případným zveřejněním svého textu v prostředcích vyhlašovatele a organizátorů soutěže a to bez nároku na honorář.

VI. Hodnocení a odměny

Soutěžní práce bude hodnotit pětičlenná komise. V každé kategorii budou udělena tři místa. Odměny finančně zajišťuje Tři brány, komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci Vyškov (dále Nadace) a Klub přátel KKD, spolek (dále Klub). Oceněné práce budou publikovány ve sborníku Vyškovský cedník 2018 – v tištěné formě a v elektronické formě na internetových stránkách Knihovny Karla Dvořáčka www.kkdvyskov.cz, Nadace www.tribrany.cz a Klubu www.klubpratelkkd.cz.

VII. Závěrečná ustanovení

Proti rozhodnutí komise se nelze odvolat.  Účast v soutěži předpokládá plný souhlas s předloženými pravidly. Organizátoři nejsou odpovědni za zrušení, odložení nebo změnu soutěže způsobené nepředvídanými okolnostmi.

Doporučení:
Share

Napsat komentář